« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Závěrečný účet obce Vrbčany za rok 2023 a jeho přílohy 124,6 kB 112,1 kB 118,0 kB 83,5 kB 85,2 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DF4I XCRGBZUC / ZU1 (23062023 / 01012023)
<br> Obec Vrbčany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 29.05.2024
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany
<br> ulice,č.p.25/0
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ,pošta 28002
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky obecvrbcany.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 29.05.2024 21h 7m25s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DF4I XCRGBZUC / ZU1 (23062023 / 01012023)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 6 964 000,00 8 554 901,00 8 530 358,01
<br> Nedaňové příjmy 907 000,00 1 132 137,40 1 122 152,60
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 104 977,00 6 803 977,00
<br> Příjmy celkem 7 871 000,00 9 792 015,40 16 456 487,61
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 960 000,00 1 171 000,00 1 170 692,63
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 80 000,00 100 000,00 98 678,81
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 180 000,00 285 000,00 284 735,90
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 500 000,00 2 070 000,00 2 065 286,09
0...
bez názvu
Licence: DF4I XCRGUVXA / VYA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.25/0 ulice,č.p <.>
<br> obec Vrbčany obec
<br> PSČ,pošta 28002 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00235920 hlavní činnost Veřejná správa
<br> právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy vedlejší činnost Činnosti související s odpadními vodami
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky obecvrbcany.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXX XXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 05.02.2024,20h 4m49s
<br> 05.02.2024 20h 4m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DF4I XCRGUVXA / VYA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 7 221 867,50 9 753 920,56
<br> I.Náklady z činnosti 6 972 743,50 9 612 251,26
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 364 706,51 347 745,21
<br> 2.Spotřeba energie 502 442 324,57 413 524,90
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 6 504,92 8 444,31
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 692 881,02 3 584 311,56
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 298,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 384 977,70 1 119...
bez názvu
Licence: DF4I XCRGURXA / RYB (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.25/0 ulice,č.p <.>
<br> obec Vrbčany obec
<br> PSČ,pošta 28002 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00235920 hlavní činnost Veřejná správa
<br> právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy vedlejší činnost Činnosti související s odpadními vodami
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky obecvrbcany.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXX XXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 05.02.2024,20h 3m38s
<br> 05.02.2024 20h 3m38s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DF4I XCRGURXA / RYB (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 78 639 616,27 11 728 943,40 66 910 672,87 64 925 903,86
<br> A.Stálá aktiva 73 097 584,49 11 592 998,60 61 504 585,89 60 181 152,55
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 640 439,00 640 439,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 114 590,00 114 590,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 525 849,00 525 849,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 72 457 145,49 10...
bez názvu
Licence: DF4I XCRGULXA / LYA (01012023 / 01012023)
<br> Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého
sektoru
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby
<br> Jméno a příjmení: XXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: ditazemanova@seznam.cz
<br> Sestavené k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.25/0 ulice,č.p <.>
<br> obec Vrbčany obec
<br> PSČ,pošta 28002 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační
číslo
<br> 00235920 hlavní
činnost
<br> Veřejná správa
<br> právní
forma
<br> Obec nebo městská část hlavního města
Prahy
<br> vedlejší
činnost
<br> Činnosti související s odpadními vodami
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW
stránky
<br> obecvrbcany.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXX XXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
<br> Podpisový záznam
statutárního orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 05.02.2024,20h 9m25s
<br> 05.02.2024 20h 9m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: DF4I XCRGULXA / LYA (01012023 / 01012023)
<br> Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> * Konec sestavy *
<br> 05.02.2024 20h 9m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2
bez názvu
Licence: DF4I XCRGUGXA / GYA (01012023 / 01012023)
<br> ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH GARANCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby
<br> Jméno a příjmení: XXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: ditazemanova@seznam.cz
<br> Sestavené k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.25/0 ulice,č.p <.>
<br> obec Vrbčany obec
<br> PSČ,pošta 28002 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační
číslo
<br> 00235920 hlavní
činnost
<br> Veřejná správa
<br> právní
forma
<br> Obec nebo městská část hlavního města
Prahy
<br> vedlejší
činnost
<br> Činnosti související s odpadními vodami
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW
stránky
<br> obecvrbcany.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXX XXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
<br> Podpisový záznam
statutárního orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 05.02.2024,20h 8m 7s
<br> 05.02.2024 20h 8m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: DF4I XCRGUGXA / GYA (01012023 / 01012023)
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> Údaje k poskytnutým garancím ostatním
* Konec sestavy *
<br> 05.02.2024 20h 8m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2

Načteno

edesky.cz/d/9934607

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz