« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - uzemni-rozhodnuti-je-UP.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzemni-rozhodnuti-je-UP.pdf
1
<br>
<br>
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
tel: +420 384 342 157,fax: +420 384 723 505
<br> email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz
<br>
Spis zn.: METR_S 1695/2024 OÚPaSŘ
Ze dne: 07.05.2024
Naše čj.: METR 10018/2024 RoMi
Vyřizuje: Ing.Roubal
Datum: 04.06.2024
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Třeboň,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,Zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 334a
zákona č.283/2021 Sb <.>,Stavební zákon (nový stavební zákon),vydává k žádosti Města Třeboň,IČ
247618,se sídlem Palackého náměstí č.p.46/II,Třeboň,podané v zastoupení společností WAY
project s.r.o <.>,Jarošovská 1126/II J.Hradec,IČO 63906601,(dále jen „žadatel“),ze dne 07.05.2024 <,>
podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,územní rozhodnutí o umístění stavby
<br>
„Stavební úpravy místní komunikace v ul.Na Chmelnici a části ul.Vrchlického
- SO 01 Veřejné osvětlení“
<br>
na pozemcích p.č.755 a 801 v městě a k.ú.Třeboň
<br> (dále jen „stavba“) <.>
<br> Stavba obsahuje nové veřejné osvětlení výše uvedených ulic se svítidly na ocelových stožárech <.>
<br> Pro umístění a pro napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky:
<br>
1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.755 a 801 v městě a k.ú.Třeboň <.>
<br>
2) Stavba obsahuje nové veřejné osvětlení výše uvedených ulic LED svítidly osazenými na
ocelových zinkovaných stožárech výšky 6 m,s propojením el.kabely.Překop vozovky bude
proveden v hloubce 120 cm a v chráničce <.>
<br>
3) Stavba bude provedena dodavatelsky,firmou na základě výběrového řízení.Stavbyvedoucí
<br> je dle § 153 odst.1 stavebního zákona povinen v případě existence staveb technické
infrastruktury v místě stavby zajistit vytyčení t...

Načteno

edesky.cz/d/9928004

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz