« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Oznámení o provedení odchytu toulavých koček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o provedení odchytu toulavých koček
MEsrsKA poLrcrE BRNo,0rulex pRo opUSTENA zvinara a oocurrovA a asaxadNi SLU2BA
PALCARY 1't86/50,635 00 BRNO
<br> Ozn5meni o provedeni odchvtu
toulaWch ko6ek
<br> Ve dnech {5.06.- 17.06.20,24
<br> bude proveden hromadnf odchylt toulavfch ko6ek
pohybujicich se v lokalit6 Brno - Ghrlice <,>
ul.Vilov5 a Obilni
<br> Udelem odchytu je regulace populaci toulavych kodek na 6zemi Statut6miho m6sta
Bma.Odchycen6 kodky budou dodasnd umistEny do karant6ny ftulku.Po kastraci
a dal5im veterinrimim o5etieni pak budou v souladu s doporudenim Ustiedni komise
pro ochranu zviiat a Ministerstua zem6dElstvi eR lypu5tEny zpdt do mista odchytu <.>
<br> srAruTA R N nJEsro anNo
MEsrsxA pdrrcre enNo
<br> Ututeh pto oDllit;.n; twiaht?l
a odctttbve t trbtlaa stuibe
Parcar) 1186/Pq 635 oO Brno
<br> Magdalena Rozsypalov6
z6stupce Vedouci ritulku
<br> Doporudujeme obdanrim,aby v uveden6m terminu nevypou5t6li svd vlastni kodky
do oblasti odchyu,piipadnE aby je vhodnlim zptsobem ozradili <.>
<br> TELEFON: 541420111
FAX; 541420121
<br> lO datcv6 sctrdnky: s€edv36
www: hthY,rww.mpb.cz
<br> rC:
DrC
<br> 78544992
c244992785
<br> B R N o
<br> V ziimu risn6Snosti odchvtu Zidime obianr'.abv nied zahdienim odchytu
a rro dobu ieho nrovidEni koEkv iiiici v uveden5 lokalitE nekrmili a nedotikali se
odchvtov{ch kleci!
<br> BANKovNi sPoJENi
Caske spofitelna,a.s <.>
pobotla Bmo <,>
Kounicoya 4,602 00
c.i.1112',t1222/0€,@
<br> Drrit€l ce.tifiketu podle standardu eSN ISO/|EC 27001:2005
lnformaeni technologie.Bozpetnostni technika - SFt6my managomentu trezlroanostnich infomaci

Načteno

edesky.cz/d/9920566

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz