« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MŠ VENKOV - Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2023
Licence: DAEG XCRGUVXA / VYA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 23.01.2024,14h28m 7s
<br> 23.01.2024 14h28m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUVXA / VYA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 9 339 094,26 6 821 594,88
<br> I.Náklady z činnosti 9 306 755,26 6 807 879,88
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 545 059,73 439 628,18
<br> 2.Spotřeba energie 502 169 370,98 291 346,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 133 223,61 58 513,37
<br> 9.Cestovné 512 6 359,00 91 645,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 4 314,00 8 362,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatn...
MŠ VENKOV - Rozvaha k 31. 12. 2023
Licence: DAEG XCRGURXA / RYA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 23.01.2024,14h27m23s
<br> 23.01.2024 14h27m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGURXA / RYA (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 1 621 158,59 441 883,26 1 179 275,33 1 049 873,59
<br> A.Stálá aktiva 487 494,26 441 883,26 45 611,00 68 418,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 487 494,26 441 883,26 45 611,00 68 418,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní pře...
MŠ VENKOV - Příloha k 31. 12. 2023
Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012023 / 01012023)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 24.01.2024,12h50m52s
<br> 24.01.2024 12h50m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012023 / 01012023)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetní jednotka účetuje v souladu s novelou vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s aktualiací MP/84/OEKO Příklady účtování PO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701- č.710 a
aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO <.>
<br> 24.01.2024 12h50m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012023 ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno
<br>
<br>
<br> *KUJMXOQ34I9E*
KUJMXOQ34I9E
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 99624/2023 OKP
Č.j.: JMK 68943/2024
<br>
<br>
Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO TIŠNOVSKO,okres Brno-venkov
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dnech 6.prosince 2023 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.května 2024 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Tišnov
Radniční 14,666 01 Tišnov
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Kontrolor: Bc.XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXX XXXXXXXX - předseda
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXXXXX - manažer
XXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumá...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023
Licence: W07F XCRGBA1A / B1A (08092022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO Tišnovsko
Radniční 14/0
<br> 66601 Tišnov
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 2459 Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podob.osob 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 000 000,00 1 290 000,00 1 288 000,00 128,80 99,84
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 453 500,00 453 441,00 ****** 99,99
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 949 300,00 3 256 150,00 3 086 720,60 158,35 94,80
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 51 000,00 51 000,00 ****** 100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 6 932 500,00 6 922 001,00 ****** 99,85
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 250 000,00 3 250 000,00 ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 2 949 300,00 15 333 150,00 15 151 162,60 513,72 98,81
<br> 3111 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 16 700,00 16 666,70 ****** 99,80
3111 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00
<br> 3111 Mateřské školy 166 700,00 166 666,70 ****** 99,98
<br> 3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 150 000,00 150 000,00 70 523,00 47,02 47,02
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.150 000,00 150 000,00 70 523,00 47,02 47,02
<br> 3636 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 350 000,00 345 000,00 188 992,70 54,00 54,78
3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 50 000,00 50 000,00 27 000,00 54,00 54,00
3636 2141 Příjem z úroků
3636 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000,00 2 622,00 ****** 52,44
<br> 3636 Úz...
Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko za rok 2023
Licence: W07F strana 1/ 13 XCRGBZUC / ZUC (23062023 / 01012023)
<br>
<br> DSO Tišnovsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.05.2024 19h31m 1s
<br> Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 (v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75058944
<br> název DSO Tišnovsko
<br> ulice,č.p.Radniční 14/0
<br> obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 66601
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy – informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br>
<br> Licence: W07F strana 2/ 13 XCRGBZUC / ZUC (23062023 / 01012023)
<br>
<br> DSO Tišnovsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.05.2024 19h31m 1s
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Licence: W07F strana 3/ 13 XCRGBZUC / ZUC (23062023 / 01012023)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.05.2024 19h31m 1s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 550 700,00 932 400,00 668 799,40
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 3 049 300,00 15 333 150,00 15 991 603,60
<br> Příjmy celkem 3 600 000,00 16 265 550,00 16 660 403,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočto...

Načteno

edesky.cz/d/9911208

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz