« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.5.2024.pdf
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 20.5.2024
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: L.Mervardová,M.Kočí,M.Jirsová,J.Perautková,T.Cikán,R.Maršák Omluveni: D.Vacek
<br> Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedáni") bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informovala,že zápis z minulého zasedání byl vzákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určila zapisovatelem J.Perautkovou a ověřovateli zápisu Nl.Kočího a R.Maršáka.K určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání:
<br> 1.Schválení Kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí č.p.31
<br> 2.Schválení Žádosti o omezení provozu v době letních prázdnin
<br> 3.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.|V—12- 6036166
<br> 4.Schválení Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 5.Rozpočtové opatření č.4/2024
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuze
<br> Tento program byl takto vyvěšeny a předsedající program zasedání doplnila a upravila takto:
<br> „ Vyřazuji bod č.1 Schválení Kupnlsmlouvy o koupi nemovitých věcí č.p.31 a dále vyřazují bod č.4 Schválení Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem."
<br> a vyzvala zastupitele k hlasování <.>
<br> Návrh usnesení č.1/4/2024:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje doplněny a upravený program zasedání zastupitelstva.Pro: 6 Proti: O Zdržel se: 0
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> 1) Schválení Žádosti o omezení provozu v době letních prázdnin Paní ředitelka MŠ Kuřátka Nučice podala ž...

Načteno

edesky.cz/d/9902379

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz