« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO JEKOZ ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. přezkum hospodaření 2023.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: 095521/2023/KUSK
Čj.: 007010/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ - JEKOZ
IČ: 61883905
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
04.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 17.10.2023
▪ 06.03.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Svazek obcí - JEKOZ
Náměstí Smiřických 53
281 63 Kostelec nad Černými lesy
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
XXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
MVDr.XXX XXXXX - předseda
XXXX XXXX Benešová - účetní
Ing.XXXXX XXXXXX - tajemník
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104372/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
...
3. výsledek hospodaření 2023.xlsx
List1
Výsledky hospodaření za rok 2023
Příjmy: schválený rozpočet plnění rozpočtu k 31.12.2023
daňové příjmy 0.00 Kč 0.00 Kč
nedaňové příjmy 6,268,500.00 Kč 7,692,932.95 Kč
kapitálové příjmy 0.00 Kč 0.00 Kč
transfery 3,050,000.00 Kč 3,355,739.00 Kč
celkem 9,318,500.00 Kč 11,048,671.95 Kč
<br> daňové příjmy příjmy z daní přijatých od finančních úřadů
nedaňové příjmy služby,nájmy,pronájmy atd
kapitálové příjmy vodovodní systém
transfery přijaté inv.a neinv.transfery
Výdaje:
bežné výdaje 1,538,000.00 Kč 661,002.34 Kč
kapitálové výdaje 19,362,416.00 Kč 5,247,973.30 Kč
celkem 20,900,416.00 Kč 5,908,975.64 Kč
běžné výdaje provoz svazku
kapitálové výdaje rekonstrukce a rozšíření vodovodního systému
úhrada úvěrů 0.00 Kč 0.00 Kč
Dluh svazku k 31.12.2023 činí: 0.00 Kč
<br> Příjmy svazku byly naplněny z 118,57%
Výdaje svazku byly vyčerpány ve výši 28,27%
V Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2024
Vypracovala: XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
3. přijaté transfery r 2023.xlsx
List1
Přehled přijatých transferů v roce 2023
druh dotace položka UZ
<br>
<br> investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 877,294.00 Kč
dotace navýšení vodních zdrojů
<br> investiční transfery přijaté od obcí 4221 2,478,445.00 Kč
investiční příspěvky dle uzavřených smluv
<br>
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
Kostelec nad Č.lesy,dne XX.4.2024
<br>
List2
<br>
List3
3. přehled úvěrů 2023.pdf
Tabulka č.1: Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Svazek obcí - JEKOZ náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63,IČO 61883905
<br> Sestaveno k 31.12.2023
<br> IČO
poskytovat
ele úvěru <,>
zápůjčky
nebo NFV
<br> 1
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> 2 3
<br> Určení <,>
zda se
jedná o
<br> úvěr (Ú) <,>
zápůjčku
(Z),nebo
<br> NFV
(NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo NFV
<br> 4 5
<br> Kód
měny
<br> 6
<br> Sjednaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky
nebo NFV
<br> 7
<br> Splacená výše
jistiny úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> 8 9
<br> Výše
zaplacených
<br> úroků
a poplatků
<br> Úroková
sazba
v %
<br> Okamžik
uzavření
<br> smlouvy o
úvěru
<br> nebo smlouvy
o zápůjčce <,>
<br> veřejnoprávní
smlouvy o
poskytnutí
NFV,nebo
okamžik
vydání
<br> rozhodnutí
o poskytnutí
<br> NFV
<br> Termín
splatnosti Způsob ručení
<br> 10 11 12 13
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Vypracoval: XXXX XXXX Benešová,XXXXXXXXX Kontroloval: XXXX XXXX Benešová,XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
(jméno a příjmení,telefon) (jméno a příjmení,telefon)
<br> (provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)
<br> 11/
3. běžné účty.xlsx
List1
Svazek obcí JEKOZ
náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Č.lesy 281 63
okres:Praha-východ
Stavy na běžných účetch k 31.12.2023
ČS fond 3,653,841.45 Kč
ČNB 3,681,273.71 Kč
ČS běžný účet 2,797,030.85 Kč
KB 749,812.00 Kč
ČS spořící účet 8,313,685.88 Kč
Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2024
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
2. příloha 2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 181 082,00 1 058 376,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 181 082,00 1 058 376,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou...
2 finanční hospodaření za rok 2023.xlsx
List1
Svazek obcí JEKOZ
náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Č.lesy 281 63
okres:Praha-východ
Finanční hospodaření za rok 2023
Příjmy : schválený rozpočet 9,318,500.00 Kč
skutečnost 11,048,671.95 Kč
Příjmy byly vyšší o : 1,730,171.95 Kč
Výdaje : schválený rozpočet 20,900,416.00 Kč
skutečnost 5,907,787.64 Kč
Výdaje byly nižší o : -14,992,628.36 Kč
Financování : uhražené splátky dlouh.úvěru 0.00 Kč
<br> Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2024
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
1. výsledovka 2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2024
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 820 596,63 0,00 3 537 335,52 0,00
I.Náklady z činnosti 1 820 596,63 0,00 3 537 335,52 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 043 834,63 0,00 1 110 220,20 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 25 730,00 0,00 6 655,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.XXXXX a škod...
1. rozvaha 2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 95 214 878,71 23 152 836,80 72 062 041,91 66 559 831,27
A.Stálá aktiva 75 824 202,49 23 152 836,80 52 671 365,69 49 106 643,69
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 295 162,10 173 288,10 121 874,00 148 958,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26 982,10 26 982,10 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 268 180,00 146 306,00 121 874,00 148 958,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 75 529 040,39 22 979 548,70 52 549 491,69 48 957 685,69
<br> 1.Pozemky 930 948,00 0,00 930 948,00 555 524,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 60 106 014,69 17 426 673,44 42 679 341,25 43 350 393,25021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 5 590 011,95 5 495 931,10 94 080,85 146 976,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 56 944,16 56 944,16 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 658 931,59 0,00 8 658 931,59 4 718 601,59042
<br> 9.Poskytnuté zálohy ...
1. FIN 2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4213 0,00 877 294,00 877 294,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100,00
<br> 4216 800 000,00 0,00 0,00Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00
<br> 4221 2 250 000,00 2 478 445,00 2 478 445,00Investiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 3 050 000,00Bez paragrafu 3 355 739,00 3 355 739,00 100,00XXXX
<br> 2310 2111 0,00 36 000,00 36 300,00Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 100,83
<br> 2310 2132 6 268 000,00 7 268 000,00 7 268 125,59Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejichčástí 100,00
<br> 2310 2141 500,00 387 500,00 387 624,36Příjem z úroků 100,03
<br> 2310 2329 0,00 800,00 883,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 110,38
<br> 6 268 500,00Pitná voda 7 692 300,00 7 692 932,95 100,012310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 16 107 380,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 16 107 380,00 0,006330 XXXX
<br> 245,8011 048 039,009 318 500,00Celkem 27 156 051,95
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2310 5137 50 000,00 0,00 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00
<br> 2310 5139 6 000,00 14 000,00 12 287,17Nákup materiálu jinde nezařazený 87,77
<br> 2310 5154 0,00 43 696,87 43 696,87Elektrická energie 100,00
<br> 23...
přehled závěr.účet 2023 - návrh.docx
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
S VA Z K U O B C Í J E K O Z
Z A R O K  2 0 2 3
<br>
NÁVRH
<br>
1.Rozvaha,výkaz zisku a ztrát,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
za rok 2023
<br> 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky,účtová osnova
<br> 3.Výsledek hospodaření,přijaté dotace a stavy na běžných účtech
<br> 4.Zpráva auditora
<br>
<br>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané DSO JEKOZ uplatnit buď písemně
do 11.června 2024 nebo ústně na zasedání valné hromady Svazku obcí JEKOZ konané dne 11.června 2024 na MěÚ v Kostelci nad Černými lesy <.>
<br>
Vyvěšeno:
<br>
Sejmuto:
<br>
Podle zákona č.250/2000 Sb.je Závěrečný účet Svazku obcí JEKOZ za rok 2023 v plném znění vyvěšen na elektronické desce Svazku obcí JEKOZ nebo k nahlédnutí na obecních úřadech členských obcí DSO JEKOZ <.>

Načteno

edesky.cz/d/9902377

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Pronájem   EIA   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz