« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24053107470-bunky.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24053107470-bunky.pdf
Město Třeboi Palackého nám.46/11 lČ: 00247618
<br> \! v „ „ ' re o " 379 O1 Trebon DIČ: CZOO21+7618 Czech Republic www.mesto—trebon.cz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 183,fax: +420 384 723 505 e—mail: vladislava.bickova©mesto—trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ V Třeboni dne 31.05.2024
<br> Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,který projednala rada města na svém zasedání dne 09.05.2024 <.>
<br> záměr nájmu souboru 4 ks typových buněk umístěných na pozemku p.č.199 v k.ú.Stará Hlína o výměře podlahové plochy cca 40 m2/buňka,formou obálkové metody na dobu určitou nejdéle do 31.10.2024 za podmínky: — buňky nebudou využity za účelem trvalého bydlení,— nájemce smí buňky dále podnajmout třetím osobám.Uchazeči o buňky jsou povinni předložit: 1) podnikatelský záměr,2) nabídku výše nájemného,když minimální výše nájemného bude činit 20.000,00 Kč/měsic/4 buňky.Prioritou výběru je podnikatelský záměr s ohledem na lokalitu,objekt a vhodnost prostoru pro podnikatelský záměr.Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce.XXXX si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku o pronájem typových buněk <.>
<br>.Energetická náročnost budovy G
<br> Písemné nabídky doručte osobně nebo poštou v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT — pronájem 4 ks typových buněk k.ú.Stará Hlína" na podatelnu Městského úřadu Třeboň,Palackého nám.46/ll,v termínu do 19.06.2024 do 09:45 hod <.>
<br> Vsouladu s předpisy o hospodaření s majetkem obce má každý občan právo vznést připomínky,návrhy,náměty rovněž do dne zveřejnění záměru,tj.do 19.06.2024 do 09:45 hod <.>,a to písemně odboru finančnímu a majetkovému Městského úřadu Třeboň <.>
<br> Otevírání obálek proběhne dne 19.06.2024 v 10:00 hod.vkanceláři č.dveří 214 (zasedací místnost).Tohoto otevírání se mohou zúčastnit pouze uchazeči,kteří předložili nabídky <.>
<br> odbor finanční a majetkový,oddělení majetkové,Městský úřad Tře...

Načteno

edesky.cz/d/9894715


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz