« Najít podobné dokumenty

Obec Horky - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 18.03.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_2024_03_18.pdf
1
<br> Z á p i s
z jednání Zastupitelstva obce Horky ze dne 18.03.2024
<br>
Přítomni zastupitelé: XXXXX XXXXX,DiS <.>,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX <,>
XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,XXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Nepřítomni: -----------------------
Dále přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné <.>
<br> Program:
<br> 1) Úvod - zahájení,schválení programu,ustanovení ověřovatelů <.>
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO <.>
3) Rozpočtové opatření č.2/2024 <.>
4) Schválení cenové nabídky na zhotovení linolea na OÚ,Smutný <.>
5) Schválení příspěvku pro ZŠ Potěhy
6) Různé – diskuze – závěr
<br>
Program byl členy ZO schválen <.>
<br> K jednotlivým bodům programu:
<br>
1) Úvod – zahájení,schválení programu,ustanovení ověřovatelů
Jednání zahájil starosta obce XXXXX XXXXX,DiS <.>,s tím,že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.Dále seznámil všechny přítomné s programem jednání,který byl
doplněn a schválen <.>
<br>
Doplnění o tyto body:
● Schválení cenové nabídky na zhotovení WC a kuchyňky pro OÚ <.>
● Žádost o spolupráci – Domácí hospic Srdcem,z.ú <.>
<br>
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s programem o doplněné body jednání <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.7/2024 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu.Proti zápisu a usnesení ZO dne
19.02.2024 nebylo vzneseno námitek <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2/2024 <.>
Zastupitelstvu obce Horky byl předložen návrh rozpočtového opatření č.2/2024:
<br> Navýšení příjmů: 18 000,00 Kč
Navýšení výdajů: 89 000,00 Kč
Financování: 71 000,00 Kč <.>
<br>
Návrh rozpočtového opatření č.2/2024 je přílohou zápisu <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočtové opatření č.2/2024 <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.8/2024 bylo schváleno <.>
<br>
4) Schválení ce...

Načteno

edesky.cz/d/9868723

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz