« Najít podobné dokumenty

Obec Horky - Závěrečný účet obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nápravná opatření Horky.pdf
Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
<br>
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horky <,>
IČ 00640191 za rok 2023
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne 4.4.2024 v sídle obce Horky,Horky 13,286 01 Čáslav
<br> Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT OBCE,s.r.o <.>,v souladu s ustanovením
odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření ÚSC a zákona č.93/2009 Sb <.>,o
auditorech <.>
Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing.XXXX XXXXX (oprávnění KAČR č.XXXX)
<br>
Zástupci obce:
XXXXX XXXXX,DiS,starosta
XXXXX XXXXX – účetní
XXXXXXXX XXXXXXXXXX – administrativní pracovnice
<br> Závěr přezkoumání:
<br>
Byly zjištěny chyby a nedostatky <,>
které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3,písm.c
<br>
Na základě závěru Zprávy o přezkoumání hospodaření obce schvaluje Zastupitelstvo obce Horky
Závěrečný účet za rok 2023 s výhradou.Zastupitelstvo dále konstatuje,že uvedenými chybami a
nedostatky nebyla způsobena škoda <.>
<br>
Zjištěné chyby a nedostatky:
<br> Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem
c):(par.10 odst.3 písm.b)zákona č.420/2004 Sb.)
<br>
<br>
Vynaložené prostředky § 3419 – ostatní sportovní činnost,položka 5137 – drobný
dlouhodobý majetek ve výši 44 329,56,úhrada v bance 14.6.2023 nebyl\y ve
schváleném rozpočtu obce.Vynaložené prostředky § 3745 – péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň,položka 5175 – pohoštění v celkové výši 1790,-Kč,úhrady 9.a 11 <.>
11.2023,převýšily finanční prostředky schváleného rozpočtu k datům úhrad.Toto bylo
narovnáno až rozpočtovým opatřením č.4 a 6 které byly schváleny zastupitelstvem
obce dne 9.9.2023 a 18.12.2023
<br>
Přijatá opatření ke zjištěným nedostatkům:
Zastupitelstvo bude kontrolovat plnění rozpočtu a plánovat výdaje <.>
Zastupitelstvo v souladu s § 102 odst.2 písm.a) obecní zřízení uděluje pravomoc starosty ob...
závěrečný účet schválený.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Horky
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Horky
Horky 13
286 01
<br> 00640191
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420775440771
E-mail ouhorky@email.cz
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2023 usnesením č.N-24/2022 dne 12.12.2022 jako přebytkový.Během roku byl rozpočet
<br> upravován šesti rozpočtovými opatřeními.Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a ostatních finančních operací jsou přílohou tohoto
<br> závěrečného účtu <.>
<br> 2.Údaje o hospodaření s majetkem
<br> Stavy majetku jsou uvedeny v pořizovacích cenách.V roce 2023 došlo k vybudování zpevněné cesty ke Skalce,instalován zabezpečovací
<br> systém na OÚ.Zakoupen pozemek par.č.2645 a další DDHM,na hřiště byl pořízen AED defibrilátor Phlilips <.>
<br> 3.Poskytnuté dotace,dary,příspěvky
<br> V roce 2023 obec poskytla neinvestiční dotaci ve výši 30 000,-Kč Slovan Horky,dárcům krve posktytla dary v částce 2101,-Kč,SDH
<br> Bratčice obdrželo od obce příspěvek 5000,- Kč na zabezpečení požární ochrany.Mateřským školám byl poskytnut finanční příspěvek v
<br> celkový výši 6750,-Kč a zakoupeny hračky v hodnotě 5469,-Kč
<br> 4.Přijaté dotace
<br> Obec v roce 2023 obdržela příspěvek na výkon státní správy od Středočeského kraje v částce 91 100,-Kč a dotaci na volbu Prezidenta ve
<br> výši 22 206,78 Kč.Vyúčtování finančních vztahů je přílohou tohoto závěrečného účtu <.>
<br> 5.Podpora občanské vybavenosti
Obec i nadále pronajímá budovu obchodu společnosti UNIKOM a.s <.>,z důvodu zabezpečení občanské vybavenosti v obci je společností
<br> UNIKOM a.s.hrazeno 50% nákladů na elektřinu a 100% na plyn.Prodavačka je zaměstnancem obce a mzdové náklady jsou hrazeny z
<br> rozpočtu obce.V budově obecního úřadu je pronajímán prostor pro provozování pedikérských služeb <.>
<br> 6.Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Horky proběhlo dne 4.4.2024 auditorskou s...

Načteno

edesky.cz/d/9868722

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz