« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Závěrečný účet za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2023
uOale o organizaci Ndzev Adresa Obec Vojslavice 40 396 0l- Vojslavice 776482277 ouvojslavi ce@vojslavice.cz,<,>,Obec Vojslavice Zdvhredni ri6el.7a rok 2023.-trfr94ir{t/J.iil Sestaveni ke,dni 3L.L2.2O23 J/l2rm*{i 'tr teo 00249394 Pr6vniforma Obec Kontaktni Idaje Telefon E-mail Obsah z6vdre6n6ho ti6tu PorovndnI ndkladouich a rninosornich tiitri Porovn6ni zdtvazkovych a pohleddvkoWch 0dt0 Majetek M6sidni stav finandnlch prostiedk0 Porovn6n[ piijm& a vfdaj0 Strana L 3 5 6 7 8 I l_0 Porovn6ni pln6nf sdilenych danl Porovn6nI b6Zn17ch pifjm0,vfdajri a saldo provoznfho piebytku Porovn6ni aktivnich a pasivnlch 0itO Obec Vojslavice,teO 00249394 Obdobi:1212023 SU Ndzev Porovndni n6kladou.ich a vynosovych 0dt0 Nikladov6 ridty KEO4 1.13.0 UC501 20232027 2022 501 Spotieba 502 Spotfeba energie 504 Prodane zbozl 511 Opravy a udrZovdni 512 Cestovn6 513 N6klady na reprezentaci 518 Ostatni sluzby 521 Mzdov6 n6klady 524 Zekonne socidlni poji5tEni 525 Jin6 soci6lni poiistEni 538 Jine dan6 a poplatky 542 Jin6 pokuty a penele 543 Dary a jin6 bez(platn6 pieddni 549 Ostatni n6klady z dinnosti 551 Odpisy dlouhodob6ho majetku 554 Prodand pozemky 557 N6klady z vyi azenych pohledAvek 558 Neklady z drobn6ho dlouhodob6ho majetku 572 Nekady vybranlich mlstnlch vladnich instituci na transfery 591 Dah z piijm0 343 905,90 83 948,00 0,00 194 389,00 483,00 2 513,00 7 784 299,76 51r- L20,00 28 080,00 300,00 15 774,00 2 000,00 68 576,60 9,08 183 093,97 0,00 0,00 90 635,53 2 747,00 14 060,00 77 844,87 752750,00 0,00 140 538,00 952,00 7 573,32 7 078 4L3,57 591 410,00 38 733,00 400,00 16 680,00 2537,00 82 602,60 0,9s 742821,<,> 00 0,00 0,00 69 04s,67 5 986,00 28 880,00 108 758,28 151 894,00 800,00 306 188,r.3 1 949,00 6 126,00 2 044 958,74 652225,00 30 929,00 500,00 15 968,00 2 000,00 125 t-59,00 3 5L7,22 151 860,00 4 029,36 1400,00 41 373,90 5 998,00 24700,O0 Zdvdredny 0det za rok2023 strana 1 Obec Vojslavice,leO 00249394 Obdobi:!212023 SU Nflzev KEO4 1.13.0 UC501 PorovnSn[ n6kladou.ich a rninosovych 0e...

Načteno

edesky.cz/d/9864620

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz