« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-Smrzov-vydani-Zmeny-c.-1-UP.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-Smrzov-vydani-Zmeny-c.-1-UP.pdf
OBEC SMRŽOV SMRŽOV 12,379 01 TŘEBOŇ
IČO: 00666939 Bankovní spojení: MONETA Money Bank 700229754/0600
<br>
<br>
č.j.:
datum: 5.dubna 2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> kterou se dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) oznamuje,že zastupitelstvo obce Smržov,dle ust.§ 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona,za použití ust.§ 43 odst.4 stavebního zákona,a dále
v souladu s § 334a zákona č.281/2021 Sb <.>,stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“),§ 171 a
následujících ustanovení správního řádu a § 13 a přílohy č.7 vyhlášky MMR ČR č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
svým usnesením č.3/2024/004 ze dne 5.4.2024 <.>
<br>
<br> vydalo
<br>
<br>
<br> ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMRŽOV
(formou opatření obecné povahy) <.>
<br>
Podle § 172 odst.2) správního řádu oznamujeme,že vzhledem k rozsahu písemností Změny č.1 Územního
plánu Smržov,jej není reálné zveřejnit na úřední desce,a proto je možné do této dokumentace nahlédnout
v termínu od data doručení této vyhlášky po dobu 15 dnů na Obecním úřadě Srmžov,během jeho úředních
hodin (pátek 18:00 – 19:00,dále dle telefonické dohody s panem starostou Paulem – tel.: 774 556 420) nebo
na Městském úřadu Třeboň,odboru územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování <,>
během jeho úředních hodin (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin
a pátek od 8:00 do 12:00 hodin (kancelář č.219,Ing.Lukáš Šruc).Dále je Změna č.1 Územního plánu Smržov
zveřejněna pomocí dálkového přístupu na webových stránkách Městského úřadu Třeboň
https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/smrzov.html a webových
stránkách obce Smržov https://www.smrzov.eu/ <.>
<br> Podle...

Načteno

edesky.cz/d/9856441

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz