« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24052313570.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24052313570.pdf
Město Třeboň Palackého nám,ae/u iČ10024'7618
<br>.v v „ _ ' re o " 379 O1Treboň DIC; CZOOQ47618 Czech Republic www.mesto—trebon.cz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 188,fax: +420 384 342 505 e-mail: helenazavadi|ova©mesto-trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ Ve smyslu © 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,který rada města projednala na svém zasedání dne 22.05.2024 (č.usnesení 292/2024-45)
<br>.záměr výpůjčky části plotu vedoucího z Masarykova náměstí do Lipovky na p.č.KN 2/2 v k.ú Třeboň spolku TRS z.5.(lČ: 01418653,U Nádrže 257,379 O1 Třeboň-Břilice) na dobu určitou od 30.06.2024 do 15.09.2024 za účelem umístění propagační plachty na festival "Třeboňský divadelní festival 2024".Plachta bude umístěna v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje,odboru kultury a památkové péče,č.j.KUJCK 47739/2014/OKPP ze dne 17.06.2015.Veškeré náklady s její instalací a deinstalací bude hradit vypůjčitel <.>
<br> V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem obce má každý občan právo vznést připomínky,návrhy,náměty rovněž do dne zveřejnění záměru,tj.do 10.06.2024,a to písemně odboru finančnímu a majetkovému MěU Třeboň <.>
<br> Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou odboru finančnímu a majetkovému Městskému úřadu Třeboň v termínu do 15-ti dnů ode dne zveřejnění záměru,tj.do 10.06.2024 <.>
<br> a majetkový,oddělení majetkové,MěÚ Třeboň.Dokument je zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce <.>
<br> Vyvěšeno dne : 24.05.2024 K sejmutí dne: 10.06.2024
<br> Dokument je zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r.vedoucí odboru finančního a majetkového Vyřizuje: Zavadilová

Načteno

edesky.cz/d/9817405

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz