« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - HRADIŠŤSKÝ ÚJEZD - PODÍL 1/2 POZEMKU P. Č. 356

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška-p.č. 356 Hradišťský Újezd.pdf
18051/P/2024-HMSU
Čj.: UZSVM/P/12903/2024-HMSU
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 10.7.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 11.7.2024 v 10:00 hod <.>
<br>
Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 9.7.2024
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň <.>
Kontaktní osobou je Ing.XXXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX;
email: simona.loblova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“)
<br> ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 500,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 vedený u ČNB tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 9.7.2024.Jako variabilní symbol a specifický
symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontak...
Kupní smlouva - vzor.pdf
18051/P/2024-HMSU
<br> j.: UZSVM/P/12903/2024-HMSU
<br>
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná JUDr.XXXXX XXXXXX,editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu
Územního pracovišt Plze,Radoby ická 14,301 00 Plze <,>
na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v platném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (p esné zn ní názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
<br> edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
republiky a jejím vyst...

Načteno

edesky.cz/d/9808316

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz