« Najít podobné dokumenty

Obec Sokolnice - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sokolnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

637-2024_Veřejná_vyhláška_-_Stanovení_místní_úpravy_provozu_Sokolnice_ul._Nová_sign
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: Čj.SLP-OV/23633-24/KZA
Spisová značka: Sp.SLP-OV/5240-2024/KZA
Vyřizuje/linka: Bc.Žaneta Kryštofová/533304400
E-mail: krystofova@slapanice.cz
V Brně dne: 20.05.2024
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce Sokolnice,Komenského 435,664 52
<br> Sokolnice,IČO 00282596 (dále též „podatel“) ze dne 22.03.2024 ve věci vedeného správního řízení
<br> o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Nová v obci Sokolnice
<br> podle předložené dokumentace „Sokolnice – situace návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci na ulici Nová“; vypracované spol.VIAPONT s.r.o <.>,se sídlem Vodní 258/13,602 00 Brno,IČO
<br> 46995447 v březnu 2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
<br> pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Dopravní zn...
637_Situace_TDZ
Sokainice
<br> "% <.>
<br> PRM-f"
<br> Sokolnice — situace návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací na ulici Nová
<br> 4-77
<br> “' Ěadťšfigý * — ! _ ' —- *Na “,“.Éš !% D; "'i' "13 ira—Í
<br>.II“-\ <.>,J.G.-'.POI-*');" ' „__ ::.-1.: polní fam -—L“- f vu ; : af ní!; i 354.1 “3 “ 'blc' Měkká b'r '“ \\ 316 Dan? 33; bis-g 13? 'N "515195- \ =! \ &;“ “E“—“\“ „'$-ur.& X'Q „ „7.515ng __ _ „"““—„ A “* 5:8 “* "“.<.> 3.58.3213

Načteno

edesky.cz/d/9806061

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sokolnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz