« Najít podobné dokumenty

Praha 20 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - "D11 - MÚK Beranka, SO 340, SO 380"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTI_O_PRODLOUZENI_ST._POVOLENI.pdf
Městská část Praha 20 – Úřad městské části
Jívanská 647/10,193 00 Praha 9 – Horní Počernice
<br> Odbor životního prostředí a dopravy
<br> + 420 271 071 611
<br> urad@pocernice.cz
www.pocernice.cz
<br> Bank.Spojení: Komerční banka a.s.č.ú.: 107-6787610247/100 Web: www.pocernice.cz
<br> IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192
<br> Email: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 Telefon: 271 071 611
<br> Spis.značka: Naše číslo jednací: Vyřizuje: V Praze dne:
MCP20 009809/2024 MCP20 013936/2024/OZPD/Haj Ing.Yvona Hájková/751 23.5.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20,odbor životního prostředí a dopravy,jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném
do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon <,>
(dále jen "nový stavební zákon"),a dále příslušný podle § 32 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,a § 4 vyhlášky č.55/2000 Sb.HMP,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,obojí ve znění pozdějších
předpisů,na základě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení,kterou dne 11.4.2024 podalo:
<br> Ředitelství silnic a dálnic st.p <.>,IČ: 65993390,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 <,>
zastoupené Ing.Tomášem Grossem,Ph.D <.>,ředitelem Závodu Praha (dále jen „Zmocnitel“),které na
základě plné moci ze dne 28.2.2024 zastupuje spol.Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r <.>
o <.>,IČ: 61853267,se sídlem Ohradní 1443/24b,140 00 Praha 4 - Michle,jednatel Ing.Tomáš
Podroužek jednatel (dále jen „Zmocněnec“)
<br> a podle § 115 odst.4 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
rozhodnutí MCP20 009474/2022/OZPD/Haj,spis.zn.MCP 20 0043...

Načteno

edesky.cz/d/9805891

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 20      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz