« Najít podobné dokumenty

Obec Křížkový Újezdec - Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křížkový Újezdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 7_Krycí list nabídky.docx
KRYCÍ LIST nabídky
<br>
<br> Název VZMR:
Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I <.>
<br> Zadavatel
<br> Název:
Obec Křížkový Újezdec
<br> Sídlo:
Křížkový Újezdec 37,251 68 Kamenice
<br> IČO:
00240397
<br> Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Ing.XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Účastník
<br> Obchodní firma nebo název/ Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
<br>
Sídlo / Místo podnikání:
<br>
IČO:
<br>
Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka:
<br>
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci,je-li účastník v ní zapsán:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel:
<br>
E-mail:
<br>
Doplňující informace:
<br>
Podáním nabídky potvrzuji,že nabídka je v souladu se zadávacími podmínkami <.>
<br>
<br> V________________ dne_________
<br>
<br>
_______________________________
podpis
Stránka 1 z 2
Příloha č. 6_EU.docx
Čestné prohlášení o splnění dalších podmínek veřejné zakázky (EU legislativa)
<br> Dodavatel:
<br>
IČO:
<br>
se sídlem:
<br>
<br>
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:
(dále jen „dodavatel“)
<br> tímto pro účely veřejné zakázky s názvem:
Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I <.>
<br> čestně prohlašuje,že výše uvedený dodavatel splňuje podmínky pro zadání zakázky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576,kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,tedy že není:
a.ruským státním příslušníkem,fyzickou či právnickou osobou,subjektem či orgánem se sídlem v Rusku <,>
b.právnickou osobou,subjektem nebo orgánem,které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a),nebo
c.dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) <.>
Dodavatel prohlašuje,že uvedené podmínky pro plnění veřejné zakázky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i poddodavatelé,dodavatelé nebo subjekty,jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
V ________________ dne _____________
<br>
<br>
___________________________________
podpis
Stránka 1 z 2
Příloha č. 5_Technická kvalifikace.docx
Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
<br> Dodavatel:
<br>
IČO:
<br>
se sídlem:
<br>
<br> zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:
(dále jen „dodavatel“)
tímto pro účely veřejné zakázky s názvem
Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I <.>
čestně prohlašuje,že splňuje technickou kvalifikaci dle § 79 odst.2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,tedy že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl níže uvedené dodávky:
<br> Objednatel
(identifikační údaje,IČO)
Seznam stavebních prací
<br> Cena
(v Kč bez DPH)
Termín realizace
(od – do)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V ________________ dne _____________
<br>
<br>
_______________________________
podpis
Stránka 1 z 2
Příloha č. 4_Základní způsobilost.docx
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti
<br> Dodavatel:
<br>
IČO:
<br>
se sídlem:
<br>
<br> zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:
(dále jen „dodavatel“)
<br> tímto pro účely veřejné zakázky s názvem:
Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I <.>
čestně prohlašuje,že splňuje základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,tedy že:
· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu v zemi sídla dodavatele; toto prohlášení se týká dodavatele tak každého člena statutárního orgánu dodavatele i osoby zastupující dodavatele;
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
· není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele[footnoteRef:1].[1: ]
<br>
Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů <.>
<br>
V ________________ dne _____________
<br>
<br>
____________________________________
Podpis
Příloha č. 3_Výkaz výměr.xlsx
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Výkaz výměr Stavba: 01260 Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec - etapa I.Objekt: SO 01 Komunikace 214.00 Rozpočet: 00130 Křížkový Újezdec Zadavatel Obec Křížkový Újezdec IČO: 00240397 Křížkový Újezdec 38 DIČ: 251 68 Křížkový Újezdec Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Radim Štěpánek: Název IČO: Radim Štěpánek: XXX XXXXX Štěpánek: Ulice DIČ: Radim Štěpánek: DIČ Radim Štěpánek: PSČ Pavel Veternik: Místo Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV SO 01 náves u hřiště 0.00 PSV SO 01 u křížku 0.00 MON SO 01 k ČOV 0.00 Celkem bez DPH 0.00 Rekapitulace daní Snížená DPH ERROR:#REF! % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK ERROR:#REF! Cena celkem s DPH 0.00 CZK Cena celkem s DPH ERROR:#REF! CZK v dne Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název ERROR:#REF! Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1.00 Stavba ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2.00 Stavební objekt 2.00 SO 01 Komunikace Vraný ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 3.00 00121 Vraný ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Celkem za stavbu ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0.00 ERROR:#REF! ERROR:#REF! &9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N &9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N VzorPolozky Položkový rozpočet S: O: R: &9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N &9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N SO 01 náves u hřiště Položkový soupis prací a dodávek #TypZaznamu# S: 01260 Rekonstrukce komunikací - Křížkový újezdec STA O: SO 01 Náves u hřiště - 11C,12C STA OBJ R: 00130 Křížkový Újezdec XXX P.č...
Příloha č. 2_Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací - první etapa.zip
PD/A.Pr�vodn� zpr�va K���kov� �jezdec.pdf REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec b) Místo stavby: Obec: Křížkový Újezdec (542342) Okres: Praha - východ Kraj: Středočeský Katastrální území: Křížkový Újezdec [676551],Čenětice [676543] Parcelní čísla: Křížkový Újezdec: 735/2,917,823,819 Čenětice: 904/3,904/1,870,872 Předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace řeší obnovu povrchů místních komunikací v obci Křížkový Újezdec,rozprostírající se na pozemcích: Komunikace „1c“ ………………….Parc.č.735/2 Komunikace „4c“ ………………….Parc.č.917 Komunikace „7c“ ………………….Parc.č.823 Komunikace „8c“ ………………….Parc.č.819 Komunikace „10“ ………………….<.> Parc.č.904/3 Komunikace „11“ ………………….<.> Parc.č.904/3 Komunikace „12c“ ……………….<.>.Parc.č.904/3 Komunikace „13c“ ……………….<.>.Parc.č.904/1,870 Komunikace „14c“ ……………….<.>.Parc.č.904/1 Komunikace „15c“ ……………….<.>.Parc.č.904/1 Komunikace „16c“ ……………….<.>.Parc.č.872 A.1.2 Investor Obec Křížkový Újezdec Křížkový Újezdec 37 251 68 Křížkový Újezdec IČ: 00240397 A.1.3 Hlavní projektant Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX ARTENDR s.r.o.Nádražní XX,281 51 Velký Osek IČ: 24190853 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3 A2.ČLENĚNÍ STAVBY Stavba je členěna na 11 hlavních komunikací: Komunikace 1c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,09450 Komunikace 4c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,30600 Komunikace 7c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,21700 Komunikace 8c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,09900 Úsek B: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,02100 Komunikace 8c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,09900 Úsek B: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,02100 Komunikace 10c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,06100 Komunikace 11c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,09900 Komunikace 12c: Úsek A: ZÚ= km 0,00000,KÚ= km 0,06000 Komunikace 13c: Úsek A:...
Příloha č. 1_Smlouva.pdf
Ev.č.smlouvy objednatele: Ev.č.smlouvy zhotovitele:
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br>
<br> Zadavatel/Objednatel:
<br> Obec: Obec Křížkový Újezdec
<br> Sídlo: Křížkový Újezdec 37,251 68 Kamenice
<br>
<br> Adresa pro korespondenci
a fakturaci:
<br> Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37,251 68 Kamenice
<br> Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,starosta
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> DIČ: CZXXXXXXXX
<br> Název banky: …………………………….<.>
<br> Číslo účtu: ………………….<.>
<br>
<br> Dodavatel/Zhotovitel
Obchodní firma:
Sídlo:
<br> Zapsán:
Adresa pro korespondenci:
<br> Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy:
<br>
<br>
IČO:
<br> DIČ:
Název banky:
<br> Číslo účtu:
<br>
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“),specifikovanou dále v jednotlivých
ustanoveních této smlouvy <.>
<br> Nedílnou součástí této smlouvy jsou dále tyto přílohy:
<br>
• Příloha č.1 Technická specifikace objednatele (zadávací podmínky <,>
projektová dokumentace,výkaz výměr)
<br> • Příloha č.2 Cenová specifikace zhotovitele
<br> • Příloha č.3 Seznam poddodavatelů
<br>
<br> Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby oprávněné k podpisu smlouvy
dále oprávněny jednat o realizaci díla za podmínek dohodnutých ve smlouvě,ale
nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit,osoby uvedené níže v tomto čl.1.této smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění
<br> „Rekonstrukce místních komunikací
<br> Křížkový Újezdec – etapa I.“
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
1.OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZASTUPOVÁNÍ
<br> 1.1.Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
<br>
Telefon E-mail
<br> ve věcech obchodních:
Ing.XXXXXX XXXXX,starosta …………… …………………… <.>
<br>
<br>
<br>
ve věcech technických a
realizačních:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX marek.svetlik@email.cz
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX bohuslavova.renataXX@gmail.com
<br>
<br>
<br>
<br>
1.2.Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
<br>
Telefon E-mail
<br> ve věcech...
Výzva k podání nabídky_Křížkový Újezdec.docx
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
<br>
Název veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec – etapa I <.>
<br>
<br>
Identifikační údaje zadavatele:
<br> Název:
Obec Křížkový Újezdec
<br> IČO,DIČ:
00240397
<br> Adresa sídla:
Křížkový Újezdec 37,251 68 Kamenice
<br> Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Právní forma:
obec
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje zadavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
Telefon:
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
<br> bohuslavova.renata90@gmail.com
<br>
<br>
1.Úvodní informace
1.1 Název: Rekonstrukce místních komunikací Křížkový Újezdec
1.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 2.100.000,- Kč bez DPH <.>
1.3 Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
1.4 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
1.5 Rozdělení zakázky na části: ano
1.6 Zadávací podmínky vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky <.>
1.7 Zadávací podmínky jsou pro účastníky závazné <.>
1.8 Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak,nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak.Nadpisy článků,případně odstavců zadávacích podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad zadávacích podmínek <.>
1.9 Přílohu č.2 této zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele,a to konkrétně: ARTENDR s.r.o <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Nádražní XX,XXX XX Velký Osek,IČO 24190853 <.>
<br> 2.Základní informace k předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce místních komunikací v obci Křížkový Újezdec a obci Čenětice <.>
V současné době je vozovka,jejíž obrusná vrstva je tvořena asfaltovým povrchem s lokální výspravou výtluků štěrkodrtí,ve špatném technickém stavu.V asfaltové ob...

Načteno

edesky.cz/d/9805530

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křížkový Újezdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz