« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu (Obecnice – Lhota u Příbramě)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavirka_mapa
DETAIL
<br> CILLSI
<br> IS11b
<br> rl „
<br> „."-nan
<br> _"ů'
<br>.!
<br> 1"'!l.72.lf\l'\D
<br> Schéma dopravního značení - přechodná úprava provozu uzavírka
<br> siínice č.|IIf11811 mezi obci Lhota u Příbramě a Obecnice,z důvodu pokládky nového asfaitového povrchu.LEGENDA:
<br> _ uzavírka v délce 2,1 km - oprava povrchu.<.>.<.>.objízdná trasa v délce 7,3 km
<br>.-.<.> - zm MM- *
<br> íoboqšck _
<br> „Návrh schválil:
<br>._L \ s:.Petra mnam POLICIE čistě REPUBUKY Důvod podepsánr Čas podepsání 13.05 20211 mama
<br> „f./! _ -.-—
<br> 1 Pod _ *.' Třemoš'md
<br> onotl"""""".u-.<.> ni! <.>
<br> J?\\_ Braťkovice
<br>.|.<.>,"*
<br> Lhota u Příbramě <.>
<br> simul—
uzavirka
Váš dopis: 10.05.2024
Spisová značka: SZ MeUPB 51641/2024
Číslo jednací: MeUPB 55286/2024/OSH/Mal
Datum: 22.05.2024
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
E-mail: sarka.malcharkova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 574
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/11811 a MK v obci Lhota
u Příbramě,III/11810 a MK v obci Sádek,III/1185 a MK v obci Drahlín,a III/11811 a MK v obci Obecnice
podané dne 10.05.2024 žadatelem B E S s.r.o <.>,IČO: 43792553,Sukova 625,Benešov,256 01 Benešov
u Prahy v zastoupení: Údržba silnic s.r.o <.>,IČO: 61681199,Na Červeném Hrádku 294,264 01 Sedlčany
(dále jen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci III/11811 a MK v obci Lhota u Příbramě,III/11810 a MK v obci Sádek <,>
III/1185 a MK v obci Drahlín,a III/11811 a MK v obci Obecnice,za níže uvedených podmínek pro její
realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-124425-2/2024-011106 ze dne 13.05.2024,které je nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br> 3...

Načteno

edesky.cz/d/9803196

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz