« Najít podobné dokumenty

Obec Líšná - Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2023 (1).xls [0,17 MB]
List1
str.1
Obec Líšná
IČ 00636355
<br> Návrh závěrečného účetu obce Líšná za rok 2023
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků
<br> Údaje o obci
Adresa: Obec Líšná,Líšná 10
IČ: 00636355   
DIČ: nejsme plátci DPH
Telefon: 734763588
E-mail: ou@obeclisna.cz
www: www.obeclisna.cz
Bankovní ústav: Komerční banka č.ú.1882958329/0800
Bankovní ústav: ČNB č.ú.94-6818831/0710
<br> Příspěvková organizace zřízené obcí: Mateřská škola Včelka,Líšná,příspěvková organizace
<br> Organizační složky zřízené obcí: JSDH - zásahová jednotka
Knihovna
Zastupitelstvo obce Líšná k 31.12.2023
<br> Starostka: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,DiS
Místostarosta: XXXXXXXX XXXXXX
Členové: XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX Kropáčková
Ing.Mgr.XXXX XXXXXXXX Mrvová,DiS <.>
XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Obec Líšná je členem: DSO mikroregionu Moštěnka
Sdružení obcí střední Moravy
Svaz měst a obcí
Odpady Olomouckého kraje z.s <.>
MAS -Partnerství Moštěnka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
str.2
Přijaté transfery finanční vypořádání se státním rozpočtem
ÚZ Název přijato použito vráceno
98187 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 0.00 32,000.00
<br> Dary a příspěvky poskytnuté Poskytnuto
1 Myslivecké sdružení 5,000.00 5,000.00
2 Rybářský spolek Líšná 5,000.00 5,000.00
3 Římsko katolická farnost 10,000.00 10,000.00
4 Fyzické osoby 11,600.00 11,600.00
5 Líšeňský kohout z.s.10,000.00 10,000.00
<br> Příspěvky na výkon přenesené působnosti,poskytované na základě veřejnoprávních smluv
1 Statutární město Přerov 1,750.00 1,750.00
<br> Členské příspěvky spolkům a organizacím
1 DSO mikroregionu Moštěnka 12,950.00 Členský příspěvek 12,950.00
2 Sdružení obcí střední Moravy 2,304.00 Členský příspěvek 2,304.00
3 Svaz měst a obcí 3,029.44 Členský příspěvek 3,029.44
4 Odpady Olomouckého kraje z.s.768.00 Členský příspěvek 768.00
5 MAS -Partnerství Moštěnka 9,940.00 Členský příspěvek 9,940.00
<br> Dopravní obslužnost
1 IDSOK 47,531.00 KÚO...
VZZ MŠ.pdf [0,15 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, Líšná 73, 751 15, Líšná, IČ 75029979
sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.553 806,39503 202,97 7 115 071,467 877 484,73NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V <.>
I.553 806,39503 202,97 7 115 071,467 877 484,73Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36 <.>
1.1 179 814,153Spotřeba materiálu 265 385,27 1 113 392,92 255 436,10501
2.282 914,864Spotřeba energie 118 695,50 82 372,43 100 757,94502
3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.28 497,007Opravy a udržování 10 571,00 24 562,00511
9.8Cestovné 512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.668 061,4910Ostatní služby 3 670,31 678 394,84 72 844,72518
13.4 187 151,0011Mzdové náklady 78 025,00 3 839 020,96 54 533,04521
14.1 368 808,8313Zákonné sociální pojištění 16 770,17 1 234 757,71 25 815,29524
15.16 964,6114Jiné sociální pojištění 252,62 15 452,38 320,80525
16.89 307,2015Zákonné sociální náklady 1 934,10 76 108,22 5 752,60527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.633,0022Jiné pokuty a penále 542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.26 640,0027Odpisy dlouhodobého majetku 23 422,00 3 218,00551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.33Náklady z vyřazených...
ROZVAHA OBEC LÍŠNÁ[1].pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
00636355IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Líšná
Líšná 10,751 15 Líšná
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,ou@obeclisna.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 150 506,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 225 325,00 150 506,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 50 350,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 22 570 655,65 5 650 437,52
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 074 787,34 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 1,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 16 839 329,59 4 203 108,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 175 626,00 329 945,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 117 384,52 1 117 384,52
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 1 363 527,20 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 2 741 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 2 741 000,00 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 125 169,00 122 818,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - ...
Rozvaha MŠ.pdf [0,15 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, Líšná 73, 751 15, Líšná, IČ 75029979
sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A. a B.2 524 262,29584 475,493 020 176,511AKTIVA CELKEM 2 435 701,02
A.I. až A.IV.165 878,15584 475,49723 713,642Stálá aktivaA.139 238,15
<br> A.I.1. až A.I.9.20 545,8020 545,803Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 20 545,80 20 545,80
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1. až A.II.10.165 878,15563 929,69703 167,8414Dlouhodobý hmotný majetekII.139 238,15
1.Pozemky 031 15
2.Kulturní předměty 032 16
3.Stavby 021 17
<br> 022
165 878,15278 006,00417 244,1518
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4.139 238,15
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 285 923,69 285 923,69
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1. až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1. až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2.Dlouho...
Příloha MŠ.pdf [0,87 MB]
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti <.>
<br> Mateřská škola Včelka,Líšná,příspěvková organizace,Líšná 73,751 15,Líšná,IČ 75029979
sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware,s.r.o <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Účtuje o hospodářské činnosti <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČUS č.701-710
<br>
<br> Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, Líšná 73, 751 15, Líšná, IČ 75029979
sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.480 294,05 457 024,051
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 <.>
902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 457 024,05480 294,052 <.>
905Vyřazené pohledávky 43 <.>
906Vyřazené závazky 54 <.>
909Ostatní majetek 65 <.>
<br> P.II.7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 
podmíněné závazky z transferů
<br> 911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 81 <.>
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 92 <.>
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 103 <.>
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 114 <.>
915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 125 <.>
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky...
PŘÍLOHA OBEC LÍŠNÁ.pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Líšná 10,751 15 Líšná
Obec Líšná00636355
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,ou@obeclisna.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost
není omezena <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Meziročně nedošlo ke změnám účetních předpisů,které by měly dopad na účetnictví účetní jednotky v roce 2023 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/20019 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a ČSÚ č.701 - 710:
- účetní jednotka zásoby zboží proúčtovává k 31.12.daného účetního období
- účetní jednotka účtuje odpisy k dlouhodobému majetku ročně,používá rovnoměrný způsob odpisování,účtování
odpisů provádí program automaticky
- účetní jednotka v daném účetním období neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji,protože žádný
majetek neprodávala (§27 odst.7 zák.)
- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.daného účetního období,následné rušení opravných položek
provádí ihned po úhradě
- účetní jednotka tvoří opravné položky pouze k pohledávkám
- účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala
- účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala
- účetní jednotka ke dni účetní závěrky časově rozlišovala přepokládaný příspěvek za zajištění zpětného odběru odpadů
a spotřebu plynu a elektřiny
- účetní jednotka účtovala na podrozvahových účtech 901 jiný DDNM,902 DDHM od 500,- do 3.000,- Kč,905 vyřazené
pohledávky,955 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů (dotace na stromy)
<br> Strana
1 z 13
<br> 15.04.2024
16:18:55
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účet...
Inv.pdf [0,07 MB]
OBEC LÍŠNÁ
<br> Líšná č.10,PSČ 751 15,p.Domaželice,IČO: 00636355 Tel.: 775 419 146,588 881 517 e-mail: starostam*obeclisnanz
<br> Zpráva o průběhu a vysledku inventarizace k 31.12.2023
<br> Na základě příkazu starosty obce Líšná,ze dne 14.12.2023,proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023 v majetku Obce Líšná„ s tímto výsledkem:
<br> Byla jmenována inventarizační komise ve složení:
<br> Předseda: XXXXXXXX XXXXXX Clenové: XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX Mrvová
<br> ].Plán inventur
<br> Plán inventur byl sestaven starostou obce dne 14.12.2023.Inventarizační komise postupovala
<br> V souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 22.12.2023 za přítomnosti všech členu.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce <.>
<br> 3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům:
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a současně bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem účetním <.>
<br> 5.Kontrola hospodaření s majetkem obce a stav pohledávek
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv.než které jsou v rekapitulaci uvedeny.Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku <.>
<br> 6.Inventarizační rozdíly Inventarizační komise prohlašují„ že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly,...
Fin 2023.pdf [0,40 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 4 100 000,00 = 4 100 000,00
5 360 000,00 = 5 360 000,00
6 238 478,89 = 6 238 478,89
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
4 100 000,00 = 4 100 000,00
5 360 000,00 = 5 360 000,00
6 238 478,89 = 6 238 478,89
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
4 600 000,00 = 4 600 000,00
5 860 000,00 = 5 860 000,00
3 916 285,60 = 3 916 285,60
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
4 600 000,00 = 4 600 000,00
5 860 000,00 = 5 860 000,00
3 916 285,60 = 3 916 285,60
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
4 600 000,00 = 4 600 000,00
5 860 000,00 = 5 860 000,00
3 916 285,60 = 3 916 285,60
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
500 000,00- = 500 000,00-
500 000,00- = 500 000,00-
<br> 2 322 193,29 = 2 322 193,29
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 500 000,00 = 500 000,00
500 000,00 = 500 000,00
<br> 2 322 193,29- = 2 322 193,29-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 500 000,00 = 500 000,00
500 000,00 = 500 000,00
<br> 2 322 193,29- = 2 322 193,29-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 500 000,00- = 500 000,00-
500 000,00- = 500 000,00-
<br> 2 322 193,29 = 2 322 193,29
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 15.04.2024
16:16:30
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (lisna),verze: 2024.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290...
2023 - Zpráva o výsledku PH.pdf [0,28 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/73711/2023/OK/7758 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 1271/2024 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšná za rok 2023
<br> IČ 00636355
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.9.2023 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18.4.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Líšná za rok 2023 dne 8.9.2023.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 18.4.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Líšná
<br>
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 18.4.2024 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,DiS.- starostka
XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ...

Načteno

edesky.cz/d/9799607

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz