« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PLUŽNÁ ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_087466/2023/KUSK
Čj.: 006133/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
PLUŽNÁ
IČ: 00509019
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
01.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 31.08.2023
▪ 27.03.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Plužná
Plužná 54
294 23 Čistá u Mladé Boleslavě
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
XXXX XXXXXXX
<br> Člen kontrolní skupiny:
XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
XXXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104386/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/20...
Výsledovka.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 18.02.2024 23:02:51
<br> Název účetní jednotky: Obec Plužná
<br> Sídlo: Plužná 54
<br> 294 23 Plužná
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00509019
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.3 489 193,37 3 828 156,63 NÁKLADY CELKEM
<br> I.3 391 841,58 3 598 635,63 Náklady z činnosti
<br> 1.82 079,81 94 873,18501 Spotřeba materiálu
<br> 2.278 304,65 217 232,56502 Spotřeba energie
<br> 3.12 423,00503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.37 697,44 98 678,23511 Opravy a udržování
<br> 9.1 905,00 8 728,00512 Cestovné
<br> 10.64 192,00 25 496,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.1 505 662,32 1 732 477,96518 Ostatní služby
<br> 13.728 211,00 807 780,30521 Mzdové náklady
<br> 14.75 062,00 52 369,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.623,00 100,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.79 305,00 4 250,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.365,36 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.52 165,00 35 009,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.763,00 547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.321 188,00 395 517,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.776,00 5 680,00554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování reze...
Rozvaha.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> sestavená k 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 18.02.2024 23:02:51
<br> Název účetní jednotky: Obec Plužná
<br> Sídlo: Plužná 54
<br> 294 23 Plužná
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00509019
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 29 214 670,52 52 542 965,11 4 937 121,53 57 480 086,64 A CELKEM
<br> 19 073 830,53 A.39 278 666,90 4 937 121,53 44 215 788,43 Stálá aktiva
<br> 323 144,40 I.394 161,40 199 297,00 593 458,40 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.67 677,00 67 677,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 323 144,40 6.394 161,40 131 620,00 525 781,40019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 18 714 686,13 II.38 848 505,50 4 737 824,53 43 586 330,03 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8 490 850,74 1.8 485 170,74 8 485 170,74031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 8 773 971,39 3.29 629 157,76 2 711 281,00 32 340 438,76021 Stavby
<br> 744 598,00 4.649 198,00 415 394,00 1 064 592,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 611 149,53 1 611 149,53028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 705 266,00 8.84 979,00 84 979,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 36 000,00 III.36 000,00 36 000,00 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím ...
FIN.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 005090192023 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Plužná
<br> Plužná 54
<br> 294 23 Plužná
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 750 000,00 750 000,00 752 491,73 100,3 100,30000 1111
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 40 000,00 40 000,00 63 400,37 158,5 158,50000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 100 000,00 100 000,00 182 983,19 183,0 183,00000 1113
<br> Příjem z daně z příjmů PO 850 000,00 850 000,00 1 326 328,18 156,0 156,00000 1121
<br> Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 100 000,00 114 760,00 114 760,00 114,8 100,00000 1122
<br> Příjem z DPH 1 900 000,00 1 900 000,00 2 388 525,08 125,7 125,70000 1211
<br> Příjem z poplatku ze psů 6 900,00 6 900,00 6 850,00 99,3 99,30000 1341
<br> Příjem z poplatku z pobytu 5 000,00 5 000,00 2 450,00 49,0 49,00000 1342
<br> Př.z popl.-užívání veř.prostr.1 100,00 1 100,00 300,00 27,3 27,30000 1343
<br> Př.z poplatku ze vstupného 30 000,00 30 000,00 28 100,00 93,7 93,70000 1344
<br> Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.160 800,00 160 800,00 168 890,00 105,0 105,00000 1345
<br> Příjem ze správních poplatků 700,00 700,00 100,00 14,3 14,30000 1361
<br> Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 25 000,00 25 000,00 33 855,01 135,4 135,40000 1381
<br> Př.z zruš.odv.z XXX.kromě VHP X,XX X,XX XXX,00000 1382
<br> Příj.z daně z nemovitých věcí 320 000,00 320 000,00 407 959,69 127,5 127,50000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 31 838,30 31 838,30 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.56 400,00 59 900,00 59 900,00 106,2 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 563 379,50 563 379,50 100,00000 4116
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 6 428 541,00 12 884 468,36 8 048 278,49 125,2 6...
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.pdf
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PLUŽNÁ ZA ROK 2023 IČO 00509019 Plužná 54,294 23
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2023 v korunách
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 100,3 100,3
0000 1112 Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 158,5 158,5
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 183,0 183,0
0000 1121 Příjem z daně z příjmů PO 156,0 156,0
0000 1122 Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 114,8 100,0
0000 1211 Příjem z DPH 125,7 125,7
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 99,3 99,3
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 49,0 49,0
0000 1343 Př.z popl.-užívání veř.prostr.300,00 27,3 27,3
0000 1344 Př.z poplatku ze vstupného 93,7 93,7
0000 1345 Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.105,0 105,0
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 700,00 700,00 100,00 14,3 14,3
0000 1381 Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 135,4 135,4
0000 1382 Př.z zruš.odv.z XXX.kromě VHP X,XX X,XX XXX,0
0000 1511 Příj.z daně z nemovitých věcí 127,5 127,5
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.106,2 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 100,0
0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 125,2 62,5
1019 2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.100,0 100,0
1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 100,0 100,0
1031 2132 Př.z pronáj <.>,pach.ost.nem.věcí 75,5 75,5
1031 Pěstební činnost 75,5 75,5
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 82,3 82,3
3612 2132 Př.z pronáj <.>,pach.ost.nem.věcí 100,0 100,0
3612 Bytové hospodářství 95,6 95,6
3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 203,5 203,5
3613 2132 Př.z pronáj <.>,pach.ost.nem.věcí 133,0 133,0
3613 Nebytové hospodářství 136,4 136,4
3725 2324 Přij.neinv.příspěvky,náhrady 153,3 153,3
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 153,3 153,3
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 72,4 72,4
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.300,0
6171 2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.101,00 4,6 4,6
6171 2132 Př.z...

Načteno

edesky.cz/d/9785028

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz