« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K. Ú. ÚJEZDEC U KARDAŠOVY ŘEČICE - SPOL. PODÍL ID. 1/2 NA POZEMKU PARC. Č. 47/1 (EA Č. CJH/58/2024)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
XXXXXXX X z X
<br> XXXX/CJH/XXXX-CJHM
Čj.: UZSVM/CJH/3204/2024-CJHM
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.C J H / 5 8 / 2 0 2 4
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 27.5.2024 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 17.6.2024 v 10:00 hod <.>
Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec,Na
Hradbách 43/I,377 01 Jindřichův Hradec <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXX XXXXXXX,tel.: +XXX XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: marketa.svecova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br> Spoluvlastnický podíl o vel.id.1/2 v poměru k celku na pozemku:
- parc.č.47/1 o výměře 103 m2,druh pozemku: trvalý travní porost,způsob ochrany: zemědělský
půdní fond,zapsaný na listu vlastnictví č.328 pro k.ú...
Vzorová kupní smlouva.pdf
Stránka 1 z 6
<br>
<br>
<br> 3516/CJH/2024-CJHM
<br> j.: UZSVM/CJH/3204/2024-CJHM
<br>
<br>
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná Mgr.XXXXXX XXXXX,editel odboru Odlou ené pracovišt Jind ich v
Hradec,na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v platném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br>
a
<br>
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (p esný název v souladu s ve ejným rejst íkem nebo dle
živnostenského oprávn ní) <,>
zapsané sídlo podnikatele (pop ípad bydlišt ): ……….<.>,skute né sídlo podnikatele: ………….<.> <,>
místo podnikání: …….<.>.<.>.<,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/9781918

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz