« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. HORNÍ CHRASTAVA, ST.P.Č. 362 VČETNĚ OBJEKTU STÁLÉHO LEHKÉHO OPEVNĚNÍ (25M)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

LV 60000.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2024 12:55:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec,kód: 505 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0513 Liberec 564117 ChrastavaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 653837 Horní Chrastava List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Česká republika <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro:
<br> Pro:
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> RČ/IČO:
<br> RČ/IČO:
<br> Potvrzení vlastníka o nabytí vlastnictví stavby jejím zhotovením 279-43/2014 -6440 ze dne
31.03.2015.Právní účinky zápisu k okamžiku 07.04.2015 09:15:00.Zápis proveden dne
04.05.2015 <.>
<br> Zápis o předání majetku státu (§ 19 odst.1 zák.č.219/2000 Sb.) č.197734 5090 ze dne
06.08.2019.Právní účinky zápisu k okamžiku 22.08.2019 08:30:00.Zápis proveden dne
12.09.2019 <.>
<br> o
<br> o
<br> V-3735/2015-505
<br> Z-4890/2019-505
<br> Pozemky
<br>
<br> St.  362 25 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 1111 pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Součástí je stavba: bez čp/če,jiná st <.>
St.  362Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br...
Aukční vyhláška EA_ULB_072_2024.pdf
4127/ULB/2024-ULBM
Čj.: UZSVM/ULB/3506/2024-ULBM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
E A / U L B / 0 7 2 / 2 0 2 4
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 18.6.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 19.6.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Liberec
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: Ivana.Foglova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
<br> aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
<br> zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách
<br> je možné také registraci provést <.>
<br>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti v aukci složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 15.000,- Kč.Kauci lze
<br> složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby byla připsána
<br> na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 17.6.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol
<br> každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické
<br> aukci <.>
<br>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než be...
Kupní smlouva vzorová.pdf
4127/ULB/2024-ULBM
Čj.: UZSVM/ULB/3506/2024-ULBM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná PhDr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
<br>
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek
stavební parcela č.362,zastavěná plocha a nádvoří
<br>
zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Horní Chrastava,obec
Chrastava,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj <,>
Katastrálním pracovištěm Liberec (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br>
2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Zápisu o změně příslušnosti
<br> hospodařit s majetkem státu (§ 19b odst.1 zákona č.219/2000 Sb.) č.197734 5090 ze dne
9.8.2...
Ortofoto.jpg
' Horní Chrastava

Načteno

edesky.cz/d/9778437

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz