« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1322008189_0_DSO_MZ_-_zpráva.pdf [0,34 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada,IČ: 71227075
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 10.10.2023
<br> - 28.02.2024
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada v souladu
<br> s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 21.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> předsedkyně - XXXXXX XXXXXXXXX
<br> účetní - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění t...
MZ_-_výkaz_zisků_a_ztrát_k_31.12.2023.pdf [0,34 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mariánská zahrada71227075
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,97 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 218 570,75 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 199 996,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 4 860,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 52 396,60 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 3 809,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 200,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 64 162,50 -
<br> 174 705,00 -
<br> 4 860,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> ...
MZ_-_výkaz_FIN_2-12M_za_prosinec_2023.pdf [0,39 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 221 215,00 = 221 215,00
632 405,00 = 632 405,00
631 155,00 = 631 155,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
221 215,00 = 221 215,00
632 405,00 = 632 405,00
631 155,00 = 631 155,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
213 200,00 = 213 200,00
551 520,00 = 551 520,00
530 315,72 = 530 315,72
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
213 200,00 = 213 200,00
551 520,00 = 551 520,00
530 315,72 = 530 315,72
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
213 200,00 = 213 200,00
551 520,00 = 551 520,00
530 315,72 = 530 315,72
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
8 015,00 = 8 015,00
<br> 80 885,00 = 80 885,00
100 839,28 = 100 839,28
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
8 015,00- = 8 015,00-
<br> 80 885,00- = 80 885,00-
100 839,28- = 100 839,28-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
8 015,00- = 8 015,00-
<br> 80 885,00- = 80 885,00-
100 839,28- = 100 839,28-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
8 015,00 = 8 015,00
<br> 80 885,00 = 80 885,00
100 839,28 = 100 839,28
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 26.01.2024
12:28:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl...
MZ_-_rozvaha_k_31.12.2023.pdf [0,35 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
71227075IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Mariánská zahrada
Bukvice 28,506 01 Jičín
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 4 641,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 641,00 4 641,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 278 851,60 1 099 844,60
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 311 576,60 311 576,60
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 689 378,00 510 371,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 277 897,00 277 897,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 179 007,00 231...
MZ_-_příloha_k_účetní_závěrce_k_31.12.2023.pdf [0,48 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
DSO Mariánská zahrada71227075
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2023 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> 2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
<br> 3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle příloh ČSÚ 708,odpisy jsou prováděny jednou ročně a to k 31.12 <.>
daného roku <.>
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2023 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 26.01.2024
12:41:36
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodo...
MZ_-_návrh_závěrečného_účtu_svazku_obcí_za_rok_2023.pdf [2,63 MB]
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská zahraďa za rok 2023 (§ 17 zákona ě.25012000 Sb <.>,o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětů,ve znění platných předpisů) 1.ÚOa;e o plnění příjmů a l}dajů za rok2023 ( údaje jsou v Kč ) Údu.j" o plnění rozpočtu příjmů,v}dajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby.jsou obsaženy v příloze č.l ajsou k nahlédnutí v kanceláři svazku Třída l - Daňové příimy 0,00 0,00 0,00 53 750,00 Tíída2 - Nedaňové příimy 55 000,00 55 000,00 Třída 3 - Kapitálové příimy 0,00 0,00 0,00 577 405,00 Třida 4 - Přijaté transfery 166 215,00 577 405,00 v tom: členské příspěvlgl od obcí 4121 l66 215.00 l 68 225,00 ] 68 225,00 přuaténeinvestiční transfery od kraie 0.00 109 ] B0.00 109 1 80.00 Příimy celkem 22l215,00 632 405,00 631 155,00 Třída 5 - Běžné wdaie 2l3 200"00 55l 520,00 530 315,72 0,00 Třída 6 - Kapitálové výdaie 0,00 0,00 530 315,72VÝdaie celkem 2l3 200,00 551 520,00 Saldo: příjmy - vÝdaie 8 015,00 80 885,00 100 839,28 Třída 8 - Financování 0,00 Přijaté půjčky a úvěry 0,00 0,00 0.00 0,00Splátky úvěru 0,00 -l00 839,28 Prostředky minulých let -8 015,00 -80 885,00,chválé rozp-očď; ]:a::::::::::=,]' l j,::= UP'r.av§ní_.<.> rb et Plnění k31.12.2023 Financování celkem -80 885100 -l00 839.28 obcí Mariánskázahrada a jsou součástí závérečného účtu (ýkaz FIN 2 - I2'}i4 <.>,rozbor Čerpání příjmů a l}dajů).Svazek obcí v roce 2023 dle čísla smlour,y 23RRD02-0012 obdržel neinvestiční dotaci ve \aýši 81 000 Kč na projekt:,<,> Profesionalizace svazku obcí Mariánská zahrada2023".Svazek obcí v rcce 2023 dle čísla smlouvy 23RGI02-0234 obdržel neinvestiční dotaci ve ýŠi 328 180 Kč na projekt:,<,> Záchrana kaple XXXXXX - středobod Mariánské zaIT ady,okres JiČÍn,Královéhradecký kraj ".2.Úaa;e o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Yýkazy: o Rozvaha,<.> Yýkaz zisků a ztráty,o příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO a jsou dostupné dálkoým přístupem k nahlédnutí na intemetových stránkách svazku.Yý...

Načteno

edesky.cz/d/9762756

Meta

Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz