« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Schválený závěrečný účet za rok 2023 vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> Svan.: s - JMK 27896/2023 OKP C.j.: JMK
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce MALHOSTOVICE,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 16.října 2023 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 3.dubna 2024.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb.„ o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Malhostovice Malhostovice 75,666 03 Tišnov
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolor: lng.XXXXXX XXXXXXX lng.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Petr Gríinwald - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 Zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 21.září 2023,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Veřejná správa
<br> Obec Malhostovice; IČO 00282057; Malhostovice 75,Malhostovice,666 03
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 5 484 900,00 5 484 900,00 2 818 476,64Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 51,39
<br> 1112 178 000,00 238 400,00 238 314,77Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,96
<br> 1113 571 900,00 687 900,00 687 878,62Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,00
<br> 1121 4 009 400,00 4 984 600,00 4 984 588,83Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 0,00 308 600,00 308 560,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 99,99
<br> 1211 9 709 000,00 9 709 000,00 8 980 442,93Příjem z daně z přidané hodnoty 92,50
<br> 1334 1 000,00 0,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 0,00 61 100,00 61 001,50Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 99,84
<br> 1341 19 500,00 30 900,00 30 825,00Příjem z poplatku ze psů 99,76
<br> 1345 596 200,00 707 700,00 707 654,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,99
<br> 1361 11 900,00 11 900,00 10 095,00Příjem ze správních poplatků 84,83
<br> 1381 100 000,00 127 300,00 127 216,85Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,93
<br> 1382 0,00 100,00 1,50Příjem ze zrušeného odvodu...
Inventarizační zpráva
INVEN TARIZAČN Í ZPRÁVA ROK 2023
<br> Qbec: MALHOSTOVICE IC:00282057 Datum zpracování: 25.l.2024
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly
<br> v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo kžádněmu pracovnímu urazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> T ermíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 30.11.2023.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly izásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do data inventarizační zprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <.>
<br> Přílohy:
<br> 1.Seznam inventurních soupisů včetně hodnoty účetních stavů
<br> Za IK Předseda: jméno XXXXX XXXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXXXX XXXXXXX podpis
<br> Člen: jméno XXXXX XXXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>
<br> Starosta obce ve smyslu osoby o...
Závěrečný účet za rok 2023
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Obec Malhostovice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Malhostovice
Malhostovice 75
666 03
<br> 00282057
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 549 425 105
E-mail u.malhostovice@volny.cz
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Stav intervalu účtů 6
<br> Majetek 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 10
<br> Příspěvková organizace 11
<br> Strana
<br>
<br> Obec Malhostovice,IČO 00282057 KEO4 1.12.14 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevOrg
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %Akce RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 23 313 846,64 28 627 400,00 31 753 200,0081,44 73,42XXXXXXXXXX 8 439 353,36XXX X XXXXX
<br> 1012 XXXX XXXXXX Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
a potravinářství
<br> 101 868,00 73 400,00 102 000,00138,78 99,87XXXXXXXXXX 132,00XXX X XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 142 172,73 100 000,00 142 200,00142,17 99,98XXXXXXXXXX 27,27XXX X XXXXX
<br> 2122 XXXX XXXXXX Sběr a zpracování druhotných surovin 24 564,00 40 000,00 40 000,0061,41 61,41XXXXXXXXXX 15 436,00XXX X XXXXX
<br> 2219 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 585 300,000,00 0,00XXXXXXXXXX 585 300,00XXX X XXXXX
<br> 3111 XXXX XXXXXX Mateřské školy 4 299,00 0,00 4 400,000,00 97,70XXXXXXXXXX 101,00XXX X XXXXX
<br> 3314 XXXX XXXXXX Činnosti knihovnické 2 600,00 2 800,00 2 800,0092,86 92,86XXXXXXXXXX 200,00XXX X XXXXX
<br> 3399 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a
sdělovacích prostředků
<br> 33 690,00 21 800,00 33 800,00154,54 99,67XXXXXXXXXX 110,00XXX X XXXXX
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9738422

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz