« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. ÚHERCE U PANENSKÉHO TÝNCEP.P.Č. 731/1, 731/6 A 158/7 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 562 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.docx
2707/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/2014/2024-USL
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.5.2024 ve 12:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 10.6.2024 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení Louny,Pod Nemocnicí 2381,440 01 Louny
Kontaktní osobou je:
XXXXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: renata.helsusova@uzsvm.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,blanka.goldhamerova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br> · pozemková parcela č.158/7 o výměře 99 m2,lesní pozemek,pozemek určený k plnění funkcí lesa
· pozemková parcela č.731/1 o výměře 425 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
· pozemková parcela č.731/6 o výměře 38 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> v k.ú.Úherce u Panenského Týnce,obec Úherce,ve...
Vzorová kupní smlouva.docx
2707/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/2014/2024-USL
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí samostatného oddělení Louny na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“) <,>
a
Varianta - fyzická osoba
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - manželé
Manželé
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - právnická osoba
AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - územní samosprávný celek
CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“),tuto
KUPNÍ SMLOUVU
č.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
1.Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:
Pozemky:
· pozemková parcela č.158/7,lesní pozemek,pozemek určený k plnění
funkcí lesa
· pozemková parcela č.731/1,ostatní plocha,ostatní komunikace
· pozemková parcela č.731/6,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Úherce u Panenského Týnce,obec Úherce,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,katastrálním pracovištěm Louny.(dále jen „převáděný majetek“) <.>
1.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 čl.CXVII zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz