« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. ÚHERCE U PANENSKÉHO TÝNCEP.P.Č. 731/1, 731/6 A 158/7 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 562 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.docx
2707/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/2014/2024-USL
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.5.2024 ve 12:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 10.6.2024 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení Louny,Pod Nemocnicí 2381,440 01 Louny
Kontaktní osobou je:
XXXXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: renata.helsusova@uzsvm.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,blanka.goldhamerova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br> · pozemková parcela č.158/7 o výměře 99 m2,lesní pozemek,pozemek určený k plnění funkcí lesa
· pozemková parcela č.731/1 o výměře 425 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
· pozemková parcela č.731/6 o výměře 38 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> v k.ú.Úherce u Panenského Týnce,obec Úherce,ve...
Vzorová kupní smlouva.docx
2707/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/2014/2024-USL
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí samostatného oddělení Louny na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“) <,>
a
Varianta - fyzická osoba
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - manželé
Manželé
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - právnická osoba
AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - územní samosprávný celek
CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“),tuto
KUPNÍ SMLOUVU
č.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
1.Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:
Pozemky:
· pozemková parcela č.158/7,lesní pozemek,pozemek určený k plnění
funkcí lesa
· pozemková parcela č.731/1,ostatní plocha,ostatní komunikace
· pozemková parcela č.731/6,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Úherce u Panenského Týnce,obec Úherce,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,katastrálním pracovištěm Louny.(dále jen „převáděný majetek“) <.>
1.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 čl.CXVII zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz