« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9. 4. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení 02 z 9_4_2024.pdf
1
<br>
<br> KONE Internal
<br> Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
<br> z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 9.dubna 2024 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Zahájení
Zasedání zahájila v XX,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br> Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále starostka konstatovala,že je
<br> přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce,5 přítomných,a prohlásila zasedání
<br> za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka obce dále sdělila přítomným,že účastí na schůzi souhlasí přítomní s GDPR,neboť
<br> zápisy ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách.Pokud se někteří
<br> z přítomných zúčastní diskuze,budou zveřejněna jejich jména <.>
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit zapisovatelkou Ing.Veroniku Jansovou,ověřovateli zápisu XXXX XXXX
<br> Průšu a XXXX XXXXXXXXX Znamínka <.>
<br> Hlasování č.X (přítomno X členů ZO): pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.12/2/2024:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje zapisovatelkou Ing.Veroniku Jansovou <,>
<br> ověřovateli zápisu XXXX XXXX Průšu a XXXX XXXXXXXXX Znamínka
<br> X.Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Rozpočtová opatření
<br> 5.Poskytování příspěvku na obědy
<br> 6.Obnova kamerového systému
<br> 7.Oprava komunikace K Úvozu
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> KONE Internal
<br> 8.Nový pracovník pro údržbu obce
<br> 9.Volby do Evropského parlamentu
<br> 10.Různé
<br> Hlasování č.2 (přítomno 5 členů ZO): pro: 5 proti: 0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.13/2/2024:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko ...

Načteno

edesky.cz/d/9734578

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz