« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné v Podještědí - Návrh závěrečného účtu města Jablonné v Podještědí za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné v Podještědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 -Plnění rozpočtu Fin 2-12 k 31.12.2023
Licence: D4T1 XCRGBA1A / B1A (16022023 / 01012023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22
<br> 47125 Jablonné v Podještědí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 10 000 000,00 13 000 000,00 13 178 042,28 131,78 101,37
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 750 000,00 850 000,00 1 082 741,91 144,37 127,38
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 2 000 000,00 3 000 000,00 3 124 195,18 156,21 104,14
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 15 500 000,00 22 500 000,00 22 661 635,60 146,20 100,72
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.3 000 000,00 4 388 240,00 4 388 240,00 146,27 100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 36 000 000,00 38 000 000,00 40 764 682,53 113,24 107,28
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.100 000,00 100 000,00 41 454,51 41,45 41,45
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona 100 000,00 403 000,00 403 795,09 403,80 100,20
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 115 000,00 115 000,00 128 053,00 111,35 111,35
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 340 000,00 340 000,00 339 560,00 99,87 99,87
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 25 000,00 25 000,00 26 290,00 105,16 105,16
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 2 600 000,00 2 600 000,00 2 702 670,00 103,95 103,95
0000 1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr 85 000,00 85 000,00 92 834,31 109,22 109,22
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 260 000,00 260 000,00 309 542,33 119,05 119,05
0000 1381 Př.z daně z hazard.her ...
Příloha č.1-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
odbor kontroly
<br> T +420 485 226 617 E jana.novakova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK-0063/23/Nov
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> města Jablonné v Podještědí,IČO 00260576,za rok 2023 <.>
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření města Jablonné v Podještědí za rok 2023 ve smyslu ustanovení §
<br> 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 19.9.2023 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 16.10.2023 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 22.4.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1012 <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,kontrolor (pouze dílčí přezkoumání),ev.č.1007 <,>
<br> Bc.XXXX XXXXXX,kontrolor (pouze konečné přezkoumání),ev.č.1281 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK- 0063/23/Nov
<br> dne 18.9.2023 a dne 3.4.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 22.4.2024 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení místostarosty města s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXX - místostarosta <,>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX – tajemnice <,>
<br> Ing.Zuzana Bartošová – vedoucí hosp.finančního odboru
<br>
<br>
<br>
<...
Návrh závěrečného účtu města Jablonné v Podještědí za r. 2023.pdf
Strana 1 (celkem 11) Č.j.: MUJVP/HFO/1778/2024 Návrh závěrečného účtu města Jablonné v Podještědí za rok 2023 Dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (údaje jsou v tis.Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2023 % plnění k uprave nému rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 76 295 14 791 91 086 95 123 104 Třída 2 - Nedaňové příjmy 14 068 3 171 17 239 19 354 112 Třída 3 - Kapitálové příjmy 7 033 719 7 752 8 368 108 Třída 4 - Přijaté transfery 6 394 24 314 30 708 30 891 101 Příjmy celkem 103 790 42 995 146 785 153 736 105 Třída 5 – Běžné výdaje 99 351 12 752 112 103 105 778 94 Třída 6 – Kapitálové výdaje 40 184 14 986 55 170 54 025 98 Výdaje celkem 139 535 27 738 167 273 159 803 92 Saldo: Příjmy – výdaje - 35 745 15 257 - 20 488 - 6 067 X Třída 8 – financování 35 745 - 15 257 20 488 6 067 X Přijaté úvěry a půjčky 20 000 - 20 000 0 0 X Splátky úvěrů - 555 0 - 555 - 554 100 Prostředky minulých let 7 300 14 743 22 043 7 621 35 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy (zpětný vklad) 9 000 34 000 43 000 43 000 100 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje (vklad na termín.účty) - - 44 000 - 44 000 - 44 000 100 Financování celkem 35 745 - 15 257 20 488 6 067 X Údaje o plnění a čerpání rozpočtu po závazných ukazatelích a případné vysvětlivky byly součástí zprávy o hospodaření města za rok 2023,kterou zastupitelstvo města dne 20.03.2024 projednalo a usnesením ZM č.202/2024 vzalo na vědomí bez připomínek.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,DSO a reg.XXX XXX X-XX M je nedílnou součástí této zprávy.Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2023 jsou: Strana 2 (celkem 11) ZBÚ č.903269369/0800 6 386 608,93 Kč Příjmový účet.č.19-903269369/0800 227 134,78 Kč ČNB č.94-2511461/0710 1 077,88 Kč Základní běžný účet v cizí měně 2011896243/0800 10 888,89 Kč Základní běžný účet spořicí 6383528319/0800...

Načteno

edesky.cz/d/9733536

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné v Podještědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz