« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - OOP - místní úprava provozu - trvalé dopravní značení - dálnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - trvalé dopravní značení - dálnice.pdf [0,20 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
O P A T Ř E NÍ O B E C N É P O V A H Y
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o povozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“),v platném znění
a podle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ
policie Jč kraje,DI České Budějovice,č.j.KRPC-8445-1/ČJ-2024-020106 ze dne 14.5.2023
<br> s t a n o v u j e
<br> právnické osobě
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,K Zahradnictví 13,182 00 Praha 8,IČO 492 81 429
<br> místní úpravu provozu na silnici I/3 v místě MUK dálnice D3 Krasejovka,okr.České Budějovice,z důvodu
zprovoznění stavby dálnice D3 0310/II Staré Hodějovice - Třebonín
<br> Konkrétní dopravní značení a jeho umístění je znázorněno v dopravně inženýrském opatření,které je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení
<br> 2.Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> 3.Provedení dopravního značení: reflexní
<br> 4.Platnost úpravy: TRVALÁ
<br> 5.Dopravní značky musí být osazeny odbornou firmou,oprávněnou k realizaci dopravního značení <.>
<br> 6.Provedení dopravního značení,jeho umístění,ukotvení a uchycení bude odpovídat příslušným předpisům <,>
zejména:
<br> - vyhlášce MDS č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí pravidla...
VV - OOP - trvalé dopravní značení - dálnice - DIO.pdf [0,23 MB]
_ sszuwso SO 191.4 - Svislé vodorovné a dopravní značení- správa Ceské Budějovice " "“ Situace DZ přeložky silnice 1/3 v km 147.530
<br> M 1 : 1 000
<br> : Do:-Mm
<br> ru <.>
<br> “$a.< ČESKÉ IUDÉJO ' "ŠP \ na wc;.<.> 3 : 1' | I.ll A.? : KAPLlcE > | ©“ (3
<br> &% É
<br> __: man-En J:— m | Da 03101" HODÉJOVICE-TŘEBONlN ' '“ 50191 4 | A".wth GJ|| Fi“ Vili! il.—.<.>.-u
<br>.- vvn.-x_n 'E'Jw
<br> \_.| _.<.>.n- “u.<.> :,1.<.>.<.> -
<br> ' č.ú-zima: _VSůihu-d.<.> )na-xv |_- sallnl 934W? lmpregllo,nun-„m
<br> human.„mu-1 nun-.mn “sumu.-:.<.> : |_ u_n-run.<.>.-._.to.<.> <.>
<br> |.<.>,<.>.<.> c:
<br> iM"-
<br> WiKpWami-fim
<br> „SUDOP “".<.>.EU :.<.> <.>
<br> Ěňuwnuuu:
<br>.„.<.> <.>
<br> m mm HODĚJOVICE-TŘEBONIN
<br> |.<.>
<br>.<.>.;
<br> srrmce nz Pásmem samce u: v KM 1415.10 '
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a a hospodář ! „ m
<br> Donmnímmm Č.j.:.<.>.<.>.<.>.1.1'.íól.í ?.<.>.<.>.GQ :,„ <.>
<br> _."! Elektronický p
<br> Ze dne šuf—ZOZ- Certifikát
<br> nu
<br> Vydal: PoslSign _ CA 4 Plamost do: 21.1.202ÉEŠ2'I +01300

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz