« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Veřejná vyhláška - územního rozvoje Vysočiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - územního rozvoje Vysočiny
KRAJSKV uReo xRnlE vvsoetrun
Odbor uzemniho planovani a stavebniho iSdu
<br> Ke Skalce 5907t47,586 01 Jihlava,ieskS republika
<br> tel.: 564 602 198,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> VeS dopis znadky/ze dne eislo iednaci/spisov\i' znak
KVJ14629312024
ouP 34212022 - 37
<br> Vyfizuie/telefon
lng.arch.Ondiej Skryja
564 602 212
<br> Obce Kraje Vyso6ina
<br> V Jihlav6 dne
9.5.2024
<br> VENEJNA VYHLASKA
ozn6meni o kon6ni veiejn6ho projedn6ni a dorudeni n6vrhu
Aktualizace d.1 0 Z6sad fzemniho rozvoje Kraje Vysodina
<br> a Vyhodnoceni vlivri na udrZitelni rozvoj tzemi
<br> Krajskli 0tad kraje Vysodina,odbor 0zemnfho pl,6ncv6ni a stavebnfho iddu,jako potizovatel
aktualizace zAsad 0zemniho rozvoje dle $ 7 odst.1 pism.a) zflkona d.183/2006 Sb.<,>
o 0zemnim pl6nov6nf a stavebnim i6du,ve zndnl pozd6j5ich piedpis0 (d6le ien,<,> stavebnl
z6kona"),ve spojeni s g 334a odst.2 zAkona d.28312021 Sb <.>,ve zn6ni pozd6j5ich piedpist
(d6le jen,<,> novy stavebni zdkon") <,>
<br> oznamuje
v souladu s $ 42b odst.2 stavebnlho zdkona v n6vaznosti na $ 39 odst.1 stavebniho zdkona ve
<br> spojenf s $ 334a odst.2 nov6ho stavebniho z6kona <,>
<br> kon6ni veiejn6ho projednSni n6vrhu Aktualizace 6.10 Zilsad rizemniho rozvoje
Kraje Vysodina a Vyhodnoceni vlivri na udrZitelnf rozvoj tzemi
<br> v pond6li 10.6.2024 od 9:30 hod <.>
v Kongresov6m s6le 81.05,budova B Krajsk6ho fitadu Kraje Vysodina <,>
<br> Zihkova 1882157,586 01 Jihlava
<br> N6vrh Aktualizace 6.10 Zilsad 0zemniho rozvoje Kraje Vysodina a Vyhodnoceni vliv0 na
udrZitelnf rozvoj 0zem[ jsou v ti5t6ne podob6 k nahl6dnuti na Krajsk6m [iad6 Kraje Vysodina <,>
odboru 0zemniho pl6nov6ni a stavebniho i6du,Ke Skalce 5907147,586 01 Jihlava a d6le jsou
<br> vystaveny na Port6lu 0zemniho pldnovdni Kraje Vysodina (https://pupo.kr-wsocina.czl),t6ma
<br>,<,> Uzemni plSn kraje",ziiolka,<,> Projedn6van6 dokumentace" <.>
<br> Zizkova 1882t57,586 01 Jihlava,leo: 70890749
lD datov6 schr6nky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> I tiltilt il tililt 1ili...

Načteno

edesky.cz/d/9686130

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz