« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh závěrečného účtu 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha5
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Češov,IČ: 00271462
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 28.08.2023
<br> - 18.01.2024
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Češov v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 20.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - Ing.Vendula Hynková
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 18.01.2024 <.>
<br>
<br>
<br...
příloha4
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Obec Češov00271462
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč - podrozvaha 901
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč - podrozvaha 902
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2022 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny z...
příloha3
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Češov00271462
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 169 276,68 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 112 259,49 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 3 655,50 - Prodané zboží (504)4
<br> 901 824,72 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 458,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 4 226,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 918 733,46 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 886 650,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 141 255,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 203,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 23 500,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 1 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 19 077,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 217 898,74 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 576,00- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 170 309,38 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 111 995,12 -
<br> - -
<br> 3 184,50 -
<br> 1 741 387,74 -
<br> 2 5...
příloha2
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
00271462IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 288 986,00 - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 288 986,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 65 056 126,85 10 938 077,73
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 21 520 703,16 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 40 337 970,76 8 592 352,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 2 372 935,94 1 807 528,74
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 538 196,99 538 196,99
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 186 320,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00 -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 288 986,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
...
příloha1
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 12/2023
<br> Rok
<br> 2023
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 710 600,00 748 600,00 748 475,19 100 %
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 66 000,00 66 000,00 63 528,23 96,3 %
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 146 300,00 183 300,00 183 328,62 100 %
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 050 000,00 1 250 000,00 1 329 336,22 106,3 %
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.70 300,00 70 300,00 70 300,00 100 %
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 550 000,00 2 393 000,00 2 392 533,96 100 %
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 000,00 4 700,00 4 560,00 97 %
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 168 000,00 168 000,00 166 845,00 99,3 %
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků - 3 000,00 3 000,00 100 %
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 000,00 200,00 20 %
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 35 000,00 35 000,00 33 937,75 97 %
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.- - 0,38 --- %
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00 850 314,83 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 38 600,00 38 600,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 900,00 74 900,00 74 900,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 572 000,00 572 000,00 572 000,00 100 %
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 801 014,00 1 794 126,00 1 794 126,00 100 %
<br> 8 149 114,00 8 252 52...
k nahlédnutí
Závěrečný účet obce Češov za rok 2023
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
<br> Telefon: 493555148
<br> Email: cesov@tiscali.cz
<br> Bankovní spojení: 10925541/0100
<br> Počet členů zastupitelstva: 5
<br> V roce 2023 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
<br> Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br> Schválený rozpočet
v Kč
<br> Rozpočet po změnách
v Kč
<br> Plnění k 31.12.2023
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy 5651200,00 5772900,00 5846360,18
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 727500,00 1426000,00 1284491,57
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0 156000,00 156110,00
<br> Tř.4 Přijaté transfery 2497914,00 2479626,00 2679626,00
<br> Příjmy po konsolidaci 8876614,00 9834526,00 9566587,75
<br> Tř.5 Běžné výdaje 6152568,00 7021568,00 4550004,50
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 3640000,00 3760000,00 3011388,77
<br> Výdaje po konsolidaci 9792568,00 10781568,00 7561393,27
<br>
<br> Tř.8 Financování 915954,00 947042,00 - 2205194,48
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a
<br> jsou součástí závěrečného účtu <.>
<br> Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2023:
<br> 231 10 ZBÚ 10925541/0100 8,189.612,45 Kč
<br> 231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 4,194.857,32 Kč
<br> 244 termínovaný vklad 5,265.633,60 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2023
<br>
<br>
<br> Stálá aktiva
<br> 021 – Stavby 40,337.970,76
<br> 022 – Samostatné movité věci 2,372.935,94
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 538.196,99
<br> 031 - Pozemky 21,520.703,16...

Načteno

edesky.cz/d/9676805

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz