« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Odp.BÚ 2018 - Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Bezna_udrzba_pro_2018.pdf

sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: TSK/44356/17
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: 59831/2017/OD/MBa
<br> ČJ.: 59831/2017/OD/MBa
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> M.Barchánková
<br> 281 003 608
<br> 281 003 611
<br> barchankovam@
<br> praha15.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 18.12.2017
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Užití přenosného dopravního značení na komunikační síti silničního správního obvodu
<br> Praha 15: MČ Praha 15,MČ Praha – Dolní Měcholupy,MČ Praha – Štěrboholy <,>
<br> MČ Praha – Petrovice,MČ Praha – Dubeč (mimo vybranou komunikační síť hl.m.Prahy)
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh firmy Technická správa
<br> komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,IČ: 03447286,ze dne 11.12.2017,a
<br> po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy <,>
<br> Odboru služby dopravní policie ze dne 13.12.2017
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu na komunikační síti silničního správního
<br> obvodu Praha 15: MČ Praha 15,MČ Praha – Dolní Měcholupy,MČ Praha – Štěrboholy,MČ Praha –
<br> Petrovice,MČ Praha – Dubeč (místní komunikace II <.>,III.a IV.třídy)
<br>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> žadateli: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1 <,>
<br> IČ: 03447286
<br>
<br> Jedná se o užití přenosného dopravního značení,podle TP 66 II.vydání „Zásady pro přechodné
<br> dopravní značení na pozemních komunikacích“ při provádění následujících prací:
<br> a) údržba komunikací
- opravy výtluků klasickým způsobem,frézováním a tryskovou metodou
- opravy spár a trhlin vozovek
- předlažby chodníků a opravy obrub
- oprava živičných a dlažbových povrchů chodníků,oprava obrub
- odstraňování vzniklých kaveren
<br>
<br> sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 2 -
<br> - osazení,opravy a nátěry zábradlí a svodidel včetně mytí
- výměna zrcadel a směrových sloupků
- čištění příkopů,úpravy krajnic,sekání trávy pod svodidly a ve středních dělících pásech
<br> a krajnic u břehů přilehlých vodotečí
<br> - prořezávání křovin a stromů
- postřiky proti plevelům a odstraňování plevele
- úpravy uličních vpustí a kanalizačních vstupů
- úklid komunikací
- údržba opěrných a protihlukových zdí
<br>
<br> b) údržba mostů
- vstupy do mostních objektů a vozovek pro revize a měření
- použití plošiny NUMELA pro revizi a běžnou údržbu
- pročištění odvodňovačů a žlabů
- opravy svodidel a zábradlí na mostních objektech
- ochranné sanační nátěry podhledů
<br>
<br> c) údržba dopravního značení
- osazení,výměna a údržba svislého dopravního značení včetně mytí a vodorovného značení
<br>
<br> Termín: 01.01.2018 – 31.12.2018
<br>
<br> Za těchto podmínek:
<br>
<br> 1) Nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu ani pěších <.>
2) Přenosné dopravní značení může být užito výlučně pro omezení automobilového provozu <,>
<br> nikoliv pro úplnou uzavírku komunikací <.>
<br> 3) Toto opatření obecné povahy předá TSK hl.m.Prahy všem dodavatelům pro výše uvedené
práce,se kterými má uzavřenou smlouvu k jejich provádění <.>
<br> TSK hl.m.Prahy současně garantuje kvalitu dopravního značení,čistotu a rozmístění
<br> přenosného dopravního značení.Přenosné dopravní značení může být použito pouze v době
<br> vlastních prací na komunikaci <.>
<br> 4) Dodavatel je povinen se tímto opatřením obecné povahy (včetně kopie oznámení o zahájení
stavebních prací,kterým jsou práce nahlášeny na OD ÚMČ Praha 15 a Policii ČR,Krajské
<br> ředitelství policie hl.m.Prahy – OSDP) prokázat kontrolním orgánům,současně se sm...

Načteno

edesky.cz/d/967634

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz