« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2016
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 12.12.2016
<br>
<br> usnesení č.1/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva <.>
<br> usnesení č.2/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice bere na vědomí Zprávu o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2016 <.>
<br> usnesení č.3a/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje plán inventarizace za rok 2016 <.>
<br> usnesení č.3b/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje složení inventarizační komise,kterou tvoří předsedkyně XXXXXXXXX XXXXXXX a členové XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXX,Veronika Procházková <.>
<br> usnesení č.Xa/X/XXXX:
Zastupitelstvo obce Nučice souhlasí s uzavřením Mateřské školy Kuřátka Nučice ve dnech 27.až 30.prosince 2016 <.>
<br> usnesení č.4b/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice bere na vědomí rozhodnutí starosty obce o uzavření Mateřské školy Kuřátka Nučice dne 18.listopadu 2016 <.>
<br> usnesení č.5a/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje poskytnutí sponzorského daru za rok 2016 Základní škole a praktické škole Kostelec nad Č.l.za žáka z Nučic ve výši 5.000,- Kč <.>
<br> usnesení č.5b/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uhradit Základní škole a praktické škole Kostelec nad Č.l.sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce roku 2016 <.>
<br> usnesení č.6a/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Dohodu o partnerství k Projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhu protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ mezi společností Posázaví o.p.s.a obcí Nučice za účelem spolupráce na vypracování studie včetně úhrady poměrné části nákladů na vypracování studie obcí Nučice ve výši 12.174,- Kč <.>
<br> usnesení č.6b/7/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi uzavřít Dohodu o partnerství k Projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhu protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ mezi společností Posázaví o.p.s.a obcí Nučice a uhradit částku 12.174,- Kč společnosti Posázaví o.p.s...
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2016
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 12.12.2016
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:00
<br> Přítomni: Ing.J.Klihavec,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová,V.Procházková,R.Pezda
Omluven: R.Nevšímalová
Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem Ivu Novákovou a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Pezdu.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetl navržený program zasedání a navrhl následující změny:
· doplnit bod č.9 o stanovení výše poplatku za psa
· zařazení nového bodu jako č.12: „Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020“
· zařazení nového bodu jako č.13: „Rozpočet obce na rok 2017“ a úpravu číslování od bodu 12 na 14 a dále <.>
<br> Upravený program zasedání:
1.Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2016
2.Inventarizace za rok 2016
3.Uzavření mateřské školky v době vánočních prázdnin a dne 18.listopadu
4.Dar základní a praktické škole v Kostelci n.Č.l.na provoz školy za 1 žáka z Nučic
5.Dohoda o partnerství k Projektu studie odtokových poměrů včetně návrhu protipovodňových opatření v povodí Sázavy
6.Smlouva s obcí XXXXX o uložení odpadu na skládce v Radimi v roce XXXX
X.Vyhláška obce o stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2017
8.Stanovení ceny vodného od 1.1.2017
9.Stanovení ceny Nučického zpravodaje a výše poplatku za psa v roce 2017
10.Adopce na dálku - indický chlapec
11.Stanovení výše odměn zastupitelů od 1.1.2017...

Načteno

edesky.cz/d/9654026

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz