« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.11.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 7.11.2016
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 7.11.2016
<br>
<br> usnesení č.1/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.9.2016 <.>
<br> usnesení č.2/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> usnesení č.3/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Mateřské škole Kuřátka Nučice ve výši max.33.000,- Kč na proplacení nevyčerpané dovolené a souvisejících odvodů ředitelky školky R.Jarošové z období,kdy byla ve funkci starostky obce <.>
<br> usnesení č.4/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice souhlasí s úhradou příspěvků obce Konojedy na provoz školní jídelny v Mateřské škole Kuřátka Nučice formou čtyř splátek dle splátkového kalendáře předloženého obcí Konojedy <.>
<br> usnesení č.5a/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh pachtovní smlouvy P-5/2016 s Jiřím Mervardem ml.na pronájem 30 pozemků dle záměru obce č.2/2016 <.>
<br> usnesení č.5b/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít pachtovní smlouvu P-5/2016 s Jiřím Mervardem ml.na pronájem 30 pozemků dle záměru obce č.2/2016 <.>
<br> usnesení č.6a/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o.a obcí Nučice <.>
<br> usnesení č.6b/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o.a obcí Nučice <.>
<br> usnesení č.7/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc.č.498/12,500/16 a 512/1 v k.ú.Nučice o celkové výměře cca 250 m2 do majetku Středočeského kraje.Jedná se o části pozemků,na nichž bude umístěna stavba mostu ev.č.33321-1 a přesná výměra pozemků bude stanovena po realizaci stavby mostu <.>
<br>
<br>
usnesení č.8/6/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice bere na v...
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.11.2016
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 7.11.2016
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:00
<br> Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová,V.Procházková
Omluven: R.Pezda
Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem Ivu Novákovou a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
Předsedající sdělil,že k zápisu z minulého zasedání,které se konalo 5.9.2016,byla vznesena námitka místostarostky R.Nevšímalové a zároveň R.Nevšímalová jakožto ověřovatelka zápisu odmítla zápis podepsat z důvodu nesouhlasu s textem zápisu v části diskuze ohledně popisu průběhu postupu ve věci zjištěných nesrovnalostí v hospodaření obce za starostky R.Jarošové.Připomněl,že to bylo první zasedání konané podle nového jednacího řádu,a že jednací řád nestanovuje formu a podrobnost diskuze s občany.Pro příště včetně aktuálního zasedání je pro zapisovatele a zastupitele poučením,že zápis diskuze má být stručnější tak,aby bylo patrné,kdo vznesl dotaz a aby byl v krátkosti výstižně popsán obsah diskuze k dotazu.Sdělil,že zastupitelé jsou s nastalou situací i jejím řešením podrobně seznámeni a aby se znovu neotevírala diskuze v této věci hned v úvodu tohoto zasedání,dal hlasovat o schválení zápisu,aby byly splněny formální náležitosti zápisu z minulého zasedání <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.9.2016 <.>
Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato <.>
<br>
Předsedající přečetl navržený prog...

Načteno

edesky.cz/d/9654024

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz