« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 5.9.2016
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 5.9.2016
<br> usnesení č.1/5/2016: Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> usnesení č.2!5/2016: Zastupitelstvo obce Nučice volí členem kontrolního výboru Terezu Novákovou <.>
<br> usnesení č.3a/5/2016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy č.289/2016NS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova mezi městem Říčany a obcí Nučice <.>
<br> usnesení č.3b/5/2016: Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít Veřejnoprávní smlouvu č.289/2016NS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova <.>
<br> usnesení č.4a/512016: _
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.lV-12-6017923NB/1,pro p.č.81,80/1,3,4,5 mezi obcí Nučice a společností ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> usnesení č.4bl512016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.lV-12-6017923NB/1,pro p.č.81,80/1,3,4,5 mezi obcí Nučice a společností ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> usnesení č.5al5/2016: Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.1/2016 na vypracování pasportu vodovodu mezi obcí Nučice a Ing.Martinem Nedomou <.>
<br> usnesení č.5b15/2016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.1/2016 na vypracování pasportu vodovodu mezi obcí Nučice a Ing.Martinem Nedomou <.>
<br> usnesení č.6a/5/2016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje návrh Smlouvy o dílo na výměnu jímky a opravu opěrné zdi u Obecního úřadu Nučice mezi obcí Nučice a zhotovitelem Vojtěchem Jachanem <.>
<br> usnesení č.6b/5/2016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo na výměnu jímky a opravu opěrné zdi u Obecního úřadu Nučice mezi obcí Nučice a zhotovitelem Vojtěchem Jachanem <.>
<br> usnesení č.7a/5/2016:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice sch...
Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2016
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 5.9.2016
<br> Místo konání: Hospoda U Kubelků Čas zahájení: 19:05
<br> Přítomni: lngJ.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,|.Nováková,M.Jirsová,V.Procházková,R.Pezda Přítomno je 7 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání") bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka snavrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající uvedl,že toto zasedání je první,které je vedeno podle nového jednacího řádu,který byl schválen na předchozím zasedání zastupitelstva dne 23.6.2016.Určil zapisovatelem L.Mervardovou ml.a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky <.>
<br> Předsedající přečetl navržený program zasedání dle pozvánky a navrhl následující změny:
<br> - Vypuštění bodu č.11 Pronájem nebytového prostoru tělocvičny,protože zájemce o pronájem si našel jiné prostory a o tělocvičnu již nemá zájem <.>
<br> - Vložení nového bodu č.5 Dodatek smlouvy na vypracování pasportu vodovodu v obci.Smlouva byla schválena na zasedání 25.4.2016,na zasedání 23.6.2016 starosta avizoval navýšení rozsahu prací i ceny s tím,že na zářijovém zasedání bude projednáván dodatek smlouvy <.>
<br> - Vložení nového bodu č.10 Navýšení neinvestičního příspěvku obce pro MŠ Kuřátka Nučice,protože ve školce měli o prázdninách velké výdaje za opravy a malování <.>
<br> Upravený program zasedání:
<br> 1.Slib zastupitele
<br> 2.Volba člena kontrolního výboru <.>
<br> 3.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova Říčany
<br> 4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> 5.Dodatek smlouvy na vypracování pasportu vodovodu v obci
<br> 6.Stavba jímky a oprava ...

Načteno

edesky.cz/d/9654022

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz