« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zasedání 25.dubna
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 25.4.2016
<br>
<br>
usnesení č.1a/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice volí zapisovatelem zápisu Evu Kubínovou <.>
<br>
usnesení č.1b/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice volí ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou <.>
<br>
usnesení č.2/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br>
usnesení č.3/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů z předchozích zasedání <.>
<br>
usnesení č.4/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice volí členem finančního výboru Markétu Sládečkovou <.>
<br>
usnesení č.5/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vypracování územního plánu Nučice ve výši 135.520,- Kč <.>
<br>
usnesení č.6a/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání <.>
<br>
usnesení č.6b/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi obce podat Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání k Úřadu práce ČR,pracovišti v Kolíně <.>
<br>
usnesení č.7/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje výroční zprávu za rok 2015 o svobodném přístupu k informacím <.>
<br>
<br> usnesení č.8/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Nučice a inventarizace majetku obce Nučice.Protokol o schválení účetní závěrky obce Nučice je přílohou usnesení <.>
<br>
usnesení č.9/3/2016:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zněním ...
Zápis ze zasedání 25.dubna
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 25.4.2016
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:05
<br> Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová,M.Jícha
Omluvena: R.Jarošová z důvodu nemoci
Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem zápisu z jednání zastupitelstva E.Kubínovou a ověřovateli M.Jirsovou a R.Nevšímalovou <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nučice volí zapisovatelem zápisu z jednání zastupitelstva E.Kubínovou <.>
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Zastupitelstvo obce Nučice volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva M.Jirsovou a R.Nevšímalovou <.>
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
2) Program zasedání
Program zasedání byl zveřejněn v pozvánce na jednání zastupitelstva.Předsedající přečetl program jednání zastupitelstva <.>
1.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Program zasedání
3.Informace o zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce a kontrola úkolů z usnesení
4.Volba člena finančního výboru
5.Přijetí dotace z MMR na vypracování územního plánu Nučic
6.Žádost o dotaci z Úřadu práce ČR
7.Výroční zpráva za rok 2015 o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb <.>
8.Inventarizace majetku k 31.12.2015
9.Účetní závěrka obce Nučice sestavená k 31.12.2015
10.Účetní závěrka MŠ Kuřátka Nučice k 31.12.2015
11.Informace finančního výboru o provedených kontrolách
12.Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách
13.Výjimka pro zvýšený počet dětí v MŠ KUŘÁTKA Nučice
14.Provozní řád víceúčelového hřiště
15.Smlouva o hypotečním úvěru
16.Smlouva na vypracov...

Načteno

edesky.cz/d/9654018

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz