« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - projednání územního plánu Nučic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
<br> ÚZEMÍ DLE PŘÍLOHY č.5 VYHLÁŠKY
č.500/2006 SB
<br> Objednatel: Obec Nučice
Nučice č.p.2
<br> 281 63 Kostelec nad Černými lesy
<br> Zpracovatel: ECODIS s.r.o <.>
<br> Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy č <.>
5 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br>
<br> ECODIS s.r.o <.>,Na Dlouhém lánu 16,160 00 Praha 6
ecodis@ecodis.cz,eccom@seznam.cz
www.ecodis.cz,606 569 963
<br>
<br> Dokumentace je platná jako celek a žádná její část nesmí být jakkoliv šířena bez písemného souhlasu autora
ECODIS s.r.o <.>,Na Dlouhém lánu 16,160 00 Praha 6,IČ: 24818771,Registrován u: Městský soud v Praze <,>
Spisová značka: odd.C,vložka 177172,Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,č.účtu: 43-8948400267/0100
<br> Zakázka č.08-03-16
Odpovědný řešitel Dr.Ing.R.Kovář
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výtisk č.1
<br> Počet stran 100
Počet příloh 2
Datum dokončení VI/2016
<br>
<br>
Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území dle přílohy č.5
<br> vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br>
<br> POŘIZOVATEL
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
NUČICE Č.P.2
281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
TEL.321 697 344
e-mail: ounucice@volny.cz
<br> ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
PRISVICH S.R.O <.>
NA NÁMĚSTÍ 63
252 06 DAVLE
TEL.241 444 053
e-mail: prisvich@prisvich.cz
<br> PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU
FOGLAR-ARCHITECTS
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
TEL <.>,FAX 224 919 889
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br> Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
<br> 1
<br>
Dokumentace je zpracována dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br>
<br> kapitola str <.>
A.Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy
<br> stavebního zákona 3
A.1.Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně
<br> plánova...
Zábory půdního fondu
\W
<br> x \./ \
<br> '\
<br> (é//
<br> ';: ý_ — fvvv ' v Vál-Ý" ** v _ “\w9—0030'000a ©9003._ \ '1'0'04090'02090'0'0ýzoy.__ A » Cáyvéo'č'o'áý 000'03.<.> * “***0'0'0“ 0 * “ * k.ú.Prusice 5.30.14 4
<br> “&$—Šó
<br> A A_\\
<br> 0:2
<br> * O 0'00'0'00 0000 090 „(,—_,an XXX XX X
<br> XXXXX.“A ' „ XXXX '00 "0'
<br> k.ú.Konojedy
<br> \ %$“ '00 “$$$
<br> $$$,&* 0 s \ $$$ “Q- 0 0; \
<br> \ "www: v.! l ! I z,; !
<br> QVAÝL'JJ'A „ - <.>
<br> A.<.> '.YAVA <.>
<br> & v vo' <.>
<br> ŽO “' 0 O.<.> ' \\ýěó
<br> &; '
<br> 0000.00
<br> \\ 0\
<br> & 00.<.>
<br> 0 30,A.„+\ /
<br>.: \ 'OQ'QČĚA
<br> / O'v'QXŠKV/ \\ OOv ";? „\.0 70100 0'0"'0'0'0'0'7'0'0'0'0'0'0'0'0v 0/00 0“.4- ! -.r <.>,<,> * '““.<.> Mamfay
<br> 0 3: v
<br> 00 =; b'
<br> - < vvvov '0' 003
<br>.'0'0'0'0'0'0 '0'0 A930 -.0000090A_2;:= -:: www <.>,",' “40909 ' ' foam.:
<br> » 0 <.>,v " íwugm-.<.>
<br> A
<br> '.A
<br> "6% 0 000
<br> W'%.?0'0'0'0'0' " W“.».“QW 000000
<br> “4
<br> *.<.> k
<br> 01.31 o 520%
<br> % “000 0/0.<.>
<br> AMV '0'0'000000 “0.0.0 -.<.> - <.>
<br> 02020.— »
<br> AAA
<br> <
<br>.vvvvvv Q'Q' ' ' 'Č'Č/C'Č'Č' vf;
<br> \ vravi.: \.' "0ů'32'3'ug
<br> k.u.Vyzerky * \" ' '< A
<br> \ V“ \
<br> <.>
<br> !
<br> k.ú.Radlice u Barchovic
<br> k.ú.Krymlov
<br> 5.14.10 2
<br> _|._n._n._a.<.>
<br> %
Širší vztahy
PODKLAD: NÁVRH ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE,KOORDINAČNÍ VÝKRES _
<br> ZÁKLADNÍ INFORMACE o ÚZEMÍ
<br> —„ hranice kraje
<br> \ hranice správního obvodu ORP
<br> „ hranice správního obvodu POÚ
<br> hranice obce
<br> vojenského újezdu Brdy
<br> les
<br> vodní plochy a toky
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> 1 <,>
<br> dálnice,rychlostní silnice a ostatní vícepruhové silnice
<br> dvoupruhové Silnice I třídy Silnice ll třídy silnice lllvtřídy
<br> mimoúrovňové křižovatky (MÚK)
<br> \ hlavni cyklotrasy
<br> železniční tratě tranzitní železniční tratě celostátní železniční tratě regionální tunelové úseky železničních tratí
<br> železniční stanice a zastávky
<br> letiště mezmárodní veřejná letiště mezinárodní neveřejná letiště vnitrostátní veřejná
<br> letiště vnitrostátní neveřejná
<br> \ ochranná pásma letišt'
<br> s výškovým omezením staveb
<br> vzletové a přistávací dráhy letišt'
<br> vodní cesty významné přístavy
<br> významné plavební komory
<br> NEROSTNÉ SUROVINY
<br> E 52:23 © [ZZ] 1111111111111
<br> dobývací proston/ chráněná ložisková území výhradní ložiska (bilancovaná)
<br> schválené prognózní zdrOje
<br> poddolovaná území (malá územi znázorněna jen bodem)
<br> aktivni sesuvná územi (malá území znázorněna ien bodem)
<br> XXX XXXX PAMÁTEK
<br> památky UNESCO národní kulturní památky památkové rezervace památkové zóny
<br> krajinné památkové zóny
<br> archeologické rezervace
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> nadzemní vedení 400 kV nadzemní vedení 220 kV nadzemní vedení 110 kV označení vedení ke zrušení rozvodny 400 kV
<br> rozvodny 220 kv
<br> rozvodny 110 kv
<br> významně tepelné elektrárny
<br> významné vodní elektrárny
<br> plynovody VVTL plynovody VTL regulační stanice VVTL regulační stanice VTL kompresní stanice
<br> zásobníky plynu
<br> ropovody a produktovody
<br> dálkové teplovody
<br> páteřní kabelové spoje Ceskych Radiokomunikací
<br> významné radioreleové paprsky
<br> významné radioreleové stanice a jejich ochranná pásma
<br> dálkové přivaděče pitné vody
...
Koordinace
_ \\
<br> _\.Č \V.\Íf \ r_ooENmĚ
<br>.\
<br> 1—2.I\ <.>
<br> 1.|_N.|_|\.|_|
<br> \?
<br> žmoo 300mm? :
<br> V \ \ÍfX
<br> Mai-\\ %?
<br>.*
Odůvodnění
POŘIZOVATEL
<br> OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
NUČICE 2,281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
<br> STAROSTA: ING.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> e-mail ounucice@volny.cz
<br>
ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 271101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
ZPRACOVATELÉ:
<br> VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
ING.ARCH.XXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
ZPRACOVATEL VVURÚ
<br>
<br>
<br>
<br> Dr.ING.XXXXX XXXXX
NA DLOUHÉM LÁNU XX,XXX XX PRAHA X
<br> TEL.606 569 963
e-mail eccom@seznam.cz
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 775
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚP NUČIC
<br> OD.A.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
VČETNĚ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚPD VYDANOU KRAJEM
<br> OD.A.1.Vyhodnocení souladu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR 1
OD.A.1.1.Obecné požadavky 1
OD.A.1.2.Republikové priority 1
<br> OD.A.2.Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací kraje 2
OD.A.2.1.Územně plánovací dokumentace kraje 2
OD.A.2.2.Vyhodnocení požadavků vyplývajících z ÚPD kraje 2
<br> OD.A.3.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 2
OD.A.3.1.Poloha řešeného území ve struktuře osídlení 2
OD.A.3.2.Vyhodnocení koordinace využívání řešeného území s širšími vztahy v území 2
<br> OD.A.4.Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 2
...
Veřejně prospěšné stavby a opatření
Hlavní výkres
Základní členění území
> 2
Textová část
POŘIZOVATEL
<br> OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
NUČICE 2,281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
<br> STAROSTA: ING.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> e-mail ounucice@volny.cz
<br>
ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 271101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
ZPRACOVATELÉ:
<br> VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
ING.ARCH.XXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
ZPRACOVATEL VVURÚ
<br>
<br>
<br>
<br> Dr.ING.XXXXX XXXXX
NA DLOUHÉM LÁNU XX,XXX XX PRAHA X
<br> TEL.606 569 963
e-mail eccom@seznam.cz
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 775
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP NUČIC
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROVOJE JEHO HODNOT
B.1.Koncepce rozvoje území 1
B.2.Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 1
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH <,>
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
<br> C.1.Urbanistická koncepce 1
C.2.Vymezení zastavitelných ploch 2
C.3.Vymezení ploch přestavby 2
C.4.Koncepce veřejných prostranství a sídelní zeleně 2
<br> D.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
D.1.Koncepce dopravní infrastruktury 2
D.2.Konkretizace koncepce formování veřejných prostranství 3
D.3.Koncepce občanského vybavení 3
D.4.Koncepce technické infrastruktury 3
<br> E.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,ÚSES,PROSTUPNOST KRAJINY,PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ <,>
OCHRANA PŘED POVODNĚMI,REKREACE,DOBÝVÁN...
veřejná vyhláška
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
<br> Nučice čp.2,281 63 Kostelec nad Černými Lesy; tel.: 321 697 344 e-mail: ounucice©vo|ny.cz; internet: http:/lwww.obec-nucice.cz
<br> čj.316/2016 Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.ro.V Nučicích dne 27.října 2016 tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> v.-,I \! Obecní úřad Nučice,jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Nučic podle 5 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,zajišťující územně plánovací činnost podle 524 odst.1 stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby na základě smlouvy se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IC 27101053 <,>
<br> v souladu s š 52 odst.1 stavebního zákona á 5 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje zahájení řízení o
<br> územním plánu Nučic <.>
<br> Návrh ÚP Nučic zpracovaný v červnu 2016 (zhotovitel PRISVICH,s.r.o <.>,IČ 27101053; projektant Ing.arch.Akad.arch.XXXX XXXXXX,aut.architekt ČKA XXXXXX) podle zadání ÚP Nučic schváleného Zastupi- telstvem obce Nučice dne 14.prosince 2015,posouzený Krajským úřadem Středočeského kraje podle & 50 odst.7 stavebního zákona a upravený v říjnu 2016 podle výsledku společného jednání,a vyhodno- cení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované v červnu 2016 (ECODIS s.r.o <.>,Dr.Ing.R.Kovář) budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce,a to
<br> na > Obecním úřadu Nučice; > internetových stránkách obce Nučice http://www.obec-nucice.cz a výkonného pořizovatele PRISVICH,s.r.o.http:/lwww.prisvich.cz
<br> V E Ř E J N É P R 0 J E D N Á N Í návrhu ÚP Nučic a vyhodnocení jeho vlivů _s výkladem
<br> projektanta,Ing.arch.Akad.arch.XXXX XXXXXX,podle X XX stavebního zákona,nařídil pořizovatel
<br> na úterý dne 6.prosince 2016 od 17 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Nučice,Nučice čp.2 <.>
<br> UPOZORNĚNÍ: ].Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj <.>
<br> do 13.prosince 72916 <,>
<br> může každý uplatnit s...

Načteno

edesky.cz/d/9654004

Meta

Volby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Prodej   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz