« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Program zlepšování kvality ovzduší Střední Čechy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
Č.j.: 30359/ENV/16
<br> V Praze dne 16.května 2016
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02“
<br>
<br>
Předkladatel
a zpracovatel koncepce: Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany ovzduší
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
<br>
Zpracovatelé posouzení: Mgr.XXXXXX XXXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> (autorizovaná XXXXX ke zpracování dokumentace a posudku
ve smyslu § XX zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <,>
č.j.: 73321/ENV/14)
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Šulcová,Integra Consulting s.r.o <.>
Mgr.XXXXXX XXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
Ing.XXXX XXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
Ing.XXXXX XXXXXXX,Regionální centrum EIA s.r.o <.>
Ing.XXXXX XXXXXXX,Regionální centrum EIA s.r.o <.>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,Občanské sdružení Ametyst
(držitelka autorizace podle § XXi zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,č.j.: 2702/ENV/12-
116/630/12)
<br>
<br>
<br>
<br> 2/7
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
MUDr.XXX XXXXXXXXXX,Zdravotní Ústav Ústí nad Labem
Ing.XXXX XXXXXXXXX,Zdravotní Ústav Ústí nad Labem
<br>
<br> Stručný popis koncepce:
Programy zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) jsou vytvářeny pro zóny
<br> a aglomerace,kde došlo k překročení imisního limitu popřípadě k více než povolenému
počtu překročení imisního limitu stanoveného zákonem č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochr...
Připomínky k opatření obecné povahy
Příloha č.2 k opatření obecné povahy č.j.: 35848/ENV/16
<br>
1
<br> použité zkratky:
<br> PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
<br> OOP = Opatření obecné povahy
<br> zákon = zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění (není-li uvedeno jinak) <.>
<br> IPPC = zákon o integrované prevenci (zákon č.76/2002 Sb.)
<br> BAT = nejlepší dostupné techniky
<br> NPSE = Národní program snižování emisí ČR
<br> Úvodem ke všem připomínkám k návrhu OOP o vydání PZKO zdůrazňujeme,že OOP,je podle § 171 správního řádu vydáváno v případě,kdy
zvláštní zákon ukládá povinnost vydat závazné opatření obecné povahy,které není právním předpisem ani rozhodnutím (tj.akt,který má konkrétně
vymezený předmět a obecně určené adresáty).Opatření obecné povahy,jak stanovila judikatura,nemůže nahrazovat podzákonnou
normotvorbu ani nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti a slouží toliko ke konkretizaci již existujících povinností,vyplývajících ze
zákona,a nikoliv k ukládání nových povinností,které zákon neobsahuje.(srov.rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.9.2005,čj.1 Ao
1/2005-98,publikovaný pod č.740/2006 Sb.NSS).Ukládá-li zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší vydat program zlepšování kvality ovzduší
ministerstvu formou opatření obecné povahy a současně stanoví v příloze č.5 jeho náležitosti,nelze se při vydávání programu od tohoto postupu
odchýlit.Orgány ochrany ovzduší budou aplikovat opatření uvedená v OOP způsobem,jaký zákon předvídá,např.v ust.§ 13 odst.1 a § 9
odst.3 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší.U ostatních opatření je budou příslušné orgány veřejné správy aplikovat vždy způsobem
přiměřeným jejich povaze <.>
<br>
č.j.: Identifikace
<br> odesílatele
ID Vlastní text připomínky / námitky Vypořádání
<br>
<br> 50269
/ENV/
<br> 15
<br> 55554
/ENV/
<br> 15
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
ČHMÚ,Na Šabatce
<br> XXXX/XX,143 06 Praha
412 Komořany
<br>
<br>
<br> 1 <.>
<br> V textu Návrhu OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro zónu CZO2 je uvedeno <,>
že regul...
Odůvodnění opatření obecné povahy
Příloha č.4 k opatření obecné povahy s č.j.: 35848/ENV/16
<br>
<br> 1
<br>
1) Odůvodnění podle §10g odst.4 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> V souladu se zákonem č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
je schvalující orgán dle § 10g odst.4 tohoto zákona povinen zohlednit požadavky a podmínky <,>
které byly stanoveny dle § 10g odst.2 zákona č.100/2001/Sb.ve stanovisku k návrhu
koncepce.O způsobu zohlednění stanoviska je schvalující orgán podle § 10g odst.5 zákona č <.>
100/2001 Sb.povinen informovat příslušný úřad,dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky <.>
<br> Ve stanovisku k návrhu koncepce s názvem „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední
Čechy – CZ02“,které bylo vydáno dne 20.května 2016 (č.j.: 30420/ENV/16),byly
schvalujícímu orgánu (MŽP) stanoveny podmínky dle § 10g odst.2 zákona č.100/2001/Sb.<,>
které byly v koncepci,tj.v Programu vydávaném tímto opatřením obecné povahy,zohledněny
následovně:
<br> Text stanoviska k návrhu koncepce
Odůvodnění podle §10g odst.4 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>
<br> Část A: Podmínky a požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví:
<br> 1) Pro naplňování jednotlivých opatření
obsažených v PZKO CZ02 vybírat
přednostně takové projekty,které budou mít
co největší přínos ke snížení znečištění
ovzduší u řešených znečišťujících látek <,>
zvláště u benzo(a)pyrenu a suspendovaných
částic <.>
<br>
Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV.tohoto opatření obecné
povahy,které ukládá,že opatření Programu
stanovená v bodu I,II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskem MŽP vydaným dne
16.května 2016 s č.j.: 30539/ENV/16 <.>
<br> 2) Urychlit přípravu a následnou realizaci
opatření AB2 „Prioritní výstavba obchvatů
měs...
Dokument Programu zlepšování kvality ovzduší
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY - CZ02 květen 2016 2 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna CZ02 - Střední Čechy Datum schválení: květen 2016 Odpovědné orgány,jména a adresy osob odpovědných za vypracování Programu: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 Bc.XXXX XXXXX ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická XXXX/XX,100 10 Praha 10 Odpovědné orgány,jména a adresy osob odpovědných za provádění opatření Programu: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 Bc.XXXX XXXXX ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická XXXX/XX,100 10 Praha 10 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 Mgr.XXXXXX XXXXXXXX ředitel krajského úřadu Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská XX/XX,150 21 Praha 5 Další odpovědné subjekty za provádění opatření Programu jsou uvedeny v kapitole E.4,v případě opatření uvedených v kapitole E.1 a kapitole E.2 jsou dány zákonem o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb.Program zlepšování kvality ovzduší,zóna CZ02 Střední Čechy 3 OBSAH A.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.15 B.ZÁKLADNÍ INFORMACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18 B.1 Vymezení a popis zóny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18 B.2 Popis způsobu posuzování úrovní znečištění,umístění stacionárního měření (mapa,geografické souřadnice).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Text opatření obecné povahy
Č.j.: 35848/ENV/16 Stránka 1 z 12 V Praze dne 26.května 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.201/ 2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění,(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „Program“),který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č.1 zákona,tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat,a to na celém území zóny Střední Čechy - CZ02 (dále jen „zóna CZ02“).MŽP dále stanovuje podle § 9 odst.2 a přílohy č.5 zákona I.Emisní stropy pro silniční dopravu pro vymezená území (dle kapitoly E.1 Programu) Emisní stropy pro silniční dopravu se stanovují pro zastavěná území obcí s počtem obyvatel nad 5 000 nacházejících se v zóně CZ02.Hodnota emisního stropu pro silniční dopravu se stanovuje jako úroveň emisí (vyjádřená v procentech),na kterou musí emise PM10 ze silniční dopravy poklesnout do roku 2020 oproti referenčnímu roku 2011,jež vyjadřuje 100 % úroveň emisí PM10 z dopravy.Hodnoty emisního stropu jsou stanoveny v tabulce níže.Emisní stropy pro silniční dopravu pro níže vymezená území se uplatní od roku 2020 včetně.Zastavěné území obce Emisní strop pro silniční dopravu Benátky nad Jizerou 60% Benešov 70% Beroun 60% Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 75% Čáslav 85% Čelákovice 75% Černošice 65% Český Brod 70% Dobříš 75% Hořovice 70% Hostivice 65% Č.j.: 35848/ENV/16 Stránka 2 z 12 Zastavěné území obce Emisní strop pro silniční dopravu Jesenice 75% Kladno 75% Kolín 100% Kosmonosy 75% Kralupy nad Vltavou 60% Králův Dvůr 65% Kutná Hora 80% Mělník 80% Milovice 70% XXXXX XXXXXXXX XX% Mnichovo Hradiště XX% ...
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
Obecní úřad Nučice
<br> se sídlem Nučice 2,281 63 Kostelec n.Č.l.'.IČO: 00235598 - KB Kolínz4823151/0100
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o vydání opatření obecné povahy
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s ustanovením & 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání
<br> Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy — C202 <.>
<br> Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Nučice nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska <.>
<br> Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí <.>
<br> V Nučicích dne 7.6.2016
<br> *.'/% ím?
<br> g.XXXXXXX XXXXXXXX starosta obce Nučice
<br> ——_I-__—.*
<br> l osami um; ; NUClCE !
<br>.—-—-_.__——_
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/9653997

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Prodej   Územní plánování   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz