« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 12.12.2017
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:30
<br> Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová
Přítomno je 5 zastupitelů z 5,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem Ivu Novákovou a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br>
Předsedající přečetl navržený program zasedání:
1.Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2017
2.Inventarizace za rok 2017
3.Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018
4.Smlouvy s obcí XXXXX o uložení odpadů na skládce v Radimi v roce XXXX
X.Změna dodavatele elektřiny pro obec
6.Vyhláška obce o stanovení poplatku za likvidaci odpadu v roce 2018
7.Stanovení ceny Nučického zpravodaje v roce 2018
8.Adopce na dálku
9.Rozpočet obce na rok 2018
10.Pronájem tělocvičny k provozování zdravotních cvičení
11.Prověření a aktualizace povodňového plánu a prověření stavu požární ochrany v obci
12.Různé
13.Diskuze
a vyzval zastupitele k hlasování o programu <.>
<br> Návrh usnesení 1/8/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato <.>
<br>
1) Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2017
Předsedající informoval o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2017,tzv.auditu hospodaření obce.Kontrolu provedli dne 1.12.2017 pracovníci krajského úřadu Stř...

Načteno

edesky.cz/d/9653985

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz