« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.10.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 30.10.2017
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:00
Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová
Přítomno je 5 zastupitelů z 5,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem L.Mervardovou ml.a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br>
Program zasedání
Předsedající navrhl vyřadit bod č.5 Příprava projektu obecního rozhlasu a datových kabelů a doplnit program zasedání o nový bod programu Projekt chodníky - Dodatek smlouvy s projektantem a ostatní následující body programu číselně posunout.Přečetl doplněný program zasedání:
1.Prodej pozemků za zahradami - změna kupní smlouvy k pozemku parc.č.641/33
2.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
3.Rozpočtové opatření č.6/2017
4.Příprava projektu veřejného osvětlení
5.Příprava projektu dešťové kanalizace
6.Pasport dešťové kanalizace
7.Projekt chodníky - Dodatek smlouvy s projektantem
8.Záměr pronájmu nebytového prostoru tělocvičny
9.Zpráva z finančního výboru
10.Zpráva z kontrolního výboru
11.Zajištění voleb prezidenta republiky
12.Různé
13.Diskuze
a vyzval zastupitele k hlasování o programu <.>
<br> Návrh usnesení č.1/7/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato <.>
<br>
1) Prodej pozemků za zahradami - změna kupní smlouvy...

Načteno

edesky.cz/d/9653983

Meta

Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz