« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.9.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 11.9.2017
<br> Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:00
Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová
Přítomno je 5 zastupitelů z 5,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu I.Novákovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br> Program zasedání
Starosta navrhl doplnit program zasedání o nový bod č.5 - oprava hromosvodu na kabinách TJ a přečetl upravený program zasedání:
1.Prodej pozemků u mateřské školky - kupní smlouvy
2.Prodej pozemků za zahradami - kupní smlouvy
3.Oprava cesty ke kabinám TJ
4.Rekonstrukce pískoviště v mateřské školce
5.Oprava hromosvodu na kabinách TJ
6.Oplocení pozemku u výkrmny
7.Oprava tepelné izolace střechy na budově školy
8.Nákup dvou počítačů pro obecní úřad
9.Vodovodní přípojky k domům čp.21,25,27,28 a 33 - smlouva o dílo
10.Rozpočtové opatření č.5/2017
11.Podpora domácího Hospice Dobrého pastýře
12.Pohledávky za dlužníky obce
13.Různé
14.Diskuze
a vyzval zastupitele k hlasování o programu <.>
Návrh usnesení č.1/6/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato <.>
<br> 1) Prodej pozemků u mateřské školky - kupní smlouvy
Předsedající sdělil,že všechny čtyři pozemky mají svého kupce.Starosta s nimi domluvil podmínky prodeje a kupní smlouvy.Vzorová smlouva je přílohou zá...

Načteno

edesky.cz/d/9653981

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz