« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení zastupitelstva ze dne 29.5.2017
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 29.5.2017
<br> usnesení č.1/4/2017: Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> usnesení č.2/4/2017: Zastupitelstvo obce Nučice:
<br> A)Bere na vědomí
<br> 1.informaci pořizovatele k dokumentům ' vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Nučic (dále také jen „ÚP Nučic") konaného dne 12.července 2016,uvedené v příloze č.4 tohoto usnesení;
<br> ' pokyny pro úpravu návrhu ÚP Nučic po společném jednání konaném dne 12.července 2016,uvedené v příloze č.5 tohoto usnesení;
<br> ' záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Nučic konaného dne 6.prosince 2016,uvedený v příloze č.6;
<br> ' vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Nučic konaného dne 6.prosince 2016,uvedené v příloze č.7 <.>
<br> 2.stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“),čj.139445/2016/KUSK ze dne 19.září 2016,k posouzení návrhu ÚP Nučic podle 5 50 odst.7 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),uvedené v příloze č.2 tohoto usnesení;
<br> 3.potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků návrhu ÚP Nučic,čj.157429/ /2015/KUSK ze dne 12.října 2016,podle 5 50 odst.8 stavebního zákona,uvedené v příloze č.3 tohoto usnesení;
<br> 4.zdůvodnění pořizovatele,jak zohlednil pro fázi vydání ÚP Nučic podmínky,vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,čj.123009/2016/KUSK ze dne 8.září 2016,k posouzení vlivů provádění ÚP Nučic na životní prostředí,tzv.„stanovisko SEA" <.>
<br> B)Ověřilo
<br> návrh územního plánu Nučic podle 5 54 odst.2 stavebního zákona a konstatuje,že ' není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky,schválenou usnesením vlády České republiky č.929 dne 20.července 2009,ve znění Aktualizace č.1,schválené usnesením vlády České republiky č.276 ze dne 15.dubna 2015;...
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.5.2017
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 29.5.2017
<br> Místo konání: Hospoda U Kubelků
<br> Čas zahájení: 19:00
<br> Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,l.Nováková,M.Jirsová,V.Procházková Přítomno je 6 zastupitelů ze 6,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání") bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informoval,že zápis z minulého zasedání byl vzákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určil zapisovatelem L.Mervardovou ml.a ověřovateli zápisu M.Jirsovou a R.Nevšímalovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br> Program zasedání Předsedající přečetl program zasedání:
<br> 1.Vydání územního plánu Nučic
<br> 2.Volba předsedkyně Kontrolního výboru
<br> 3.Zrušení výboru Školství a sport
<br> 4.Školský obvod MŠ Kuřátka Nučice - vyhláška
<br> 5.Školský obvod ZŠ Kostelec nad Černými lesy - vyhláška
<br> 6.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - VN-odpínač pro TS-KO-0414 7.Individuální dotace společenským organizacím z rozpočtu obce Nučice — TJ Nučice 8.Oprava místních komunikací- smlouva o dílo
<br> 9.Projekt výstavby a rekonstrukce chodníků - smlouva s projektantem
<br> 10.Žádost o prodej obecního pozemku parc.č.1179 v k.ú.Nučice
<br> 11.Pořízení hasičského automobilu
<br> 12.Rozpočtové opatření č.3/2017
<br> 13.Různé
<br> 14.Diskuze
<br> a protože nikdo neměl návrh na změny programu,vyzval zastupitele k hlasování o programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva.Pro: 6 Proti: O Zdržel se: 0
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> 1) Vydání územního ...

Načteno

edesky.cz/d/9653977

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz