« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 24.4.2017
<br>
<br> usnesení č.1/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> usnesení č.2a/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Pachtovní smlouvu č.P-6/2017 mezi obcí Nučice a pachtýřem J xxxxxxxx.<.>
<br> usnesení č.2b/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi uzavřít Pachtovní smlouvu č.P-6/2017 <.>
<br> usnesení č.3a/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejneru na textil mezi obcí Nučice a společností xxxxxxxx.<.>
<br> usnesení č.3b/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejneru na textil <.>
<br> usnesení č.4a/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Smlouvu č.356/6/2017 o uložení bioodpadu na skládku XXXXX XXXX obcí XXXXX a obcí Nučice <.>
<br> usnesení č.Xb/X/XXXX:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi uzavřít Smlouvu č.356/6/2017 o uložení bioodpadu na skládku Radim <.>
<br> usnesení č.5a/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Smlouvu č.2017/205/00066001/KH/No/BS o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem zastoupeným KSUS Středočeského kraje a obcí Nučice <.>
<br> usnesení č.5b/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice ukládá starostovi uzavřít Smlouvu č.2017/205/00066001/KH/No/BS o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě <.>
<br> usnesení č.6a/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Dohodu MŠ - 1/2017 o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Kuřátka Nučice mezi obcí Nučice a obcí Konojedy <.>
<br> usnesení č.6b/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Dohodu MŠ - 2/2017 o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Kuřátka Nučice mezi obcí Nučice a obcí Prusice <.>
<br> usnesení č.6c/3/2017:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje Dohodu MŠ - 3/2017 o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Kuřátka Nučice mezi obcí Nučice a obcí Výžerky <.>
<br> usnesení č.6d/...
Zápis ze zasedání
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 24.4.2017
<br>
<br> Místo konání: Hospoda U Kubelků
Čas zahájení: 19:05
Přítomni: Ing.J.Klihavec,R.Nevšímalová,P.Krutský,I.Nováková,M.Jirsová,V.Procházková
Přítomno je 6 zastupitelů ze 6,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starosta obce Ing.J.Klihavec <.>
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Starosta sdělil,že dne 19.dubna obdržel rezignaci zastupitele R.Pezdy.Následně jednal s náhradníkem z volební strany Nučice 2015 J.Zápotockým,ten odmítl stát se zastupitelem a rezignoval též 19.dubna na postavení náhradníka.Poté starosta hovořil s dalším náhradníkem Ing.P.Seifertem,ten také rezignoval 19.dubna na postavení náhradníka.Další náhradníky již volební strana Nučice 2015 nemá,tím poklesl počet členů zastupitelstva obce na 6.K přijetí usnesení je dle zákona o obcích třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva,tedy nadále 4 členů <.>
Dále předsedající určil zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu P.Krutského a V.Procházkovou.K určeným zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br>
Program zasedání
Předsedající navrhl vložit jako bod č.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.Ostatní následující body programu se číselně posunují.Starosta přečetl upravený program zasedání:
1.Smlouva o pachtu 6 pozemků dle záměru obce č.5/2017
2.Smlouva o umístění a provozování kontejneru na textil v obci Nučice
3.Smlouva o ukládání bioodpadu
4.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
5.Školský obvod MŠ Kuřátka Nučice
6.Individuál...

Načteno

edesky.cz/d/9653975

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz