« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přílohy závěrečného účtu
P Ř i L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souoRžnosn Obec Nučice; IČO 00235598; Nučice 2,281 63 Kostelec nad Černými Lesy Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: veřejná správa sestavena k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 20.2.2017 v 16:40
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.;5.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oaoosí Číslo Název 3" BĚŽNÉ ] MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 205 072,50 214 044,50 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 18 497,00 2,Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.902 10 325,00 3.Vyřazené pohledávky 905 195 547,50 195 547,50 4.Vyřazené závazky 906 5„ Ostatní majetek 909 P.Il.Krátk.podm.pohl.z transferů & krótkpodmzávazky z transferů 0,00 0,00 1.Králk.podm.pohledávky z předňnancování transfen'i 911 2.Kra'tk.podm.závazky z předňnancování transfen'i 912 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátlcpodmzávazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.Ill.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.DIouh.podm.pohIed.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.poh|.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925 6.DIouh.podm.pohI.z důvodu užívání majetku j.osobou : j.dův.926 P.IV.Další podmíněně pohledávky 0,00 0,00 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2.DIouh.podmín.pohIedávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátk.podm.po...
Výkaz zisku a ztrát
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oací.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Nučice; IČO 00235598; Nučice 2,281 63 Kostelec nad Čemými Lesy
<br> Právní forma:
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: veřejná správa sestavený k 31.12.2016
<br> ' (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavenl : 20.2.2017 v 16:44 1 | 2 ] 3 | 4 ÚČETNÍ ooooel Název položky účet Běž“ Minu'é Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 408238554 3340070,68J [.Náklady : činnosti 4 073 273,65 2 952 218,58l 1.Spotřeba materiálu 501 243 922,76 125 766,68' 2.Spotřeba energie 502 38 968,55 140 999381 3.Spotřeba jiných neskladovatelnýd'r dodávek 503 62 741,00 4.Prodané zboží 504 411 317,90 532 489,64 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 A ' " '" ' / * _ * " S.Aktivaoe oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 B.Opravy a udržování 511 386 343,00 55 546,00 9,Cestovné 512 12 345,0) 11 253,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačníoh služeb 516 12.Ostatní služby 518 706 560,91 611 578,27 WoW " * ' * " W * "W „* * 521 122070500 76859000 14.Zákonné sociální pojištění 524 306 641,00 208 710,00 15.Jiné sociální pojištění 525 35511) 16.Zákonné sociální nálady 527 821,00 197,00 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silni'mí 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 1 020,00 5 458,00 2.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 Jiné pokuty a penále 542 24.Dary & jiná bezúplatné předání * ' " ' 543 11 057,00 * 5 979,00 * * * mým" "'“—*f*řř f**řá “ ň * 544 “ “"A 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 291 727,00 288 242,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 126,00 32.Tvorba & zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 23 805,30 18 171,00 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z ďobného dlouhodobého majetku 55...
Rozvaha obce
» <.>
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2017 v 16:44
<br> ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Nučíce; IČO 00235598; Nučioe 2,281 63 Kostelec nad Čemými Lesy Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>.1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ,<,> „ Název položky SU BĚŽNÉ \ MINULÉ BRUTTO KOREKCE f NETTO AKTIVA CELKEM 23 880 296,92 9588815,18i 14 291 481,14 14583085,47 A.Stála aktiva 21 550 628,67 9 546 839,48 12 003 789,19 12 073 038,19 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 859 368,30 294 004,30 565 364,00 372 117,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ooenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 a 116 153,30 116 153,30 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 » 394 200,00.177 851,00 216 349,00 229 165,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041,349 015,00 349 015,00 142 952,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Ě II.Dlouhodobý hmotný majetek 20 691 260,37 9 252 835,18[ 11 438 425,19 11 700 921,19 1.Pozemky 031 - 3 874 232,00 3 874 232,00 3 872 564,00 2.Kulturní předměty 032 = 21 525,00 21 525,00 21 525,00 3,Stavby 021 s 13 421 145,19 ' 6 639 535,00 6 781 610,19 6 987 669,19 4,Samostatné hmot.movité věci a soubory hmotmovitých věcí 022,856 011,00 » 340 804,00 515 207,00 573 312,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 f 2 272 496,18 2 272 496,18 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 245 851,00 245 851 „00 245 851,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý tinančnl majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vl...
Výkaz FIN
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Nučice Nučice 2,281 63 Kostelec nad Černými Lesy
<br> 002355982016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 710 000,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 873 000,00 872 567,61122,90 99,95
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 62 000,00 61 862,40309,31 99,78
<br> 0000 90 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 100 000,00 98 108,80109,01 98,11
<br> 0000 800 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 014 000,00 1 013 589,70126,70 99,96
<br> 0000 1 500 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 833 000,00 1 832 783,77122,19 99,99
<br> 0000 240 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 255 000,00 250 716,00104,47 98,32
<br> 0000 5 000,001341 Poplatek ze psů 5 000,00 3 900,0078,00 78,00
<br> 0000 2 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 12 000,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 19 500,00 19 004,52158,37 97,46
<br> 0000 3 000,001361 Správní poplatky 5 500,00 4 540,00151,33 82,55
<br> 0000 250 000,001511 Daň z nemovitých věcí 334 000,00 333 671,27133,47 99,90
<br> 0000 30 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 112,00 20 112,0067,04 100,00
<br> 0000 70 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 70 100,00 70 100,00100,14 100,00
<br> 0000 46 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 43 380,00 43 380,0094,30 100,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 135 520,00 135 520,000,00 100,00
<br...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_087456/2016/KUSK Stejnopis č.; Cj.: 002091/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NUČICE IČ: 00235598 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.7.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 5.5.2017
<br> ' 2.12.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nučice Nučice 2
<br> 281 63 Kostelec n.Černými lesy
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Ing.Zdenka Zavřelová (dne X.X.XXXX)
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - provozní admin.pracovník XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KU—SK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky...
Návrh závěrečného účtu obce
Obec Nučice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016
<br> obec Nučice dle Zákona 250/20008b.š17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2016 Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br> Vyvěšeno: 2.6.2017 Sejmuto: 20.6.2017
<br> Projednáno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Schváleno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> M42
<br> íg Jaromír Kli avec * starosta obce
<br> g/Oíř-C NUČlCE
<br> 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2016
<br>.O " ' Schválený o/ Upravený Plnění k/o plneni.rozpočet “ rozpočet K 31.12.2016 upravvenemu rozpoctu Tr'qa 1,3 632 000 123,64 4 506 000 4 490 744,07 99,66 Danove prijmy Tr'da?,672 000 110,25 797 855 740 882,25 92,86 Nedanove prijmy Tr'd?.3.o 300 218,60 72,87 Kapntalove prijmy “Cida,4 146 000 293,31 428 237 428 237 100 Prljate transfery Příjmy celkem 4 450 000 127,19 5 732 392 5 660 081,92 98,74 393,5.<.> 4 217 000 101,43 4 676 212 4 277 174,95 75,98 Bezne vydaje “Třída 6 Kapitálové výdaje 518 000 79,21 540 000 410 313 75,98 Výdaje celkem 4 735 000 99,00 5 216 212 4 687 487 95 89 86 Saldo příjmů a 972 593 97 výdajů “ Třída 8 Financování “972 593'97 Přijaté úvěry a 0 O O O O půjčky Splátky úvěru 0 0 O 139 503 0 Fond rezerv 0 0 O 0 0 Fond sociální O 0 0 0 0 Prostředky minulých let Financování celkem: úspora 0 0 -972 593,97 (-)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle sestava Fin 2-12 za prosinec
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu -
<br> 2016 <.>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Hospodářská činnost — obec neúčtuje o hospodářské činnosti,není plátcem DPH <.>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 428 237,-Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány.Obec neměla nevyčerpané prostř...

Načteno

edesky.cz/d/9653965

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz