« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška o OOP k usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
č.j.7149/ENV/17 - 416/630/17
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
volně žijících živočichů na území Středočeského kraje <.>
<br>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.7149/ENV/17 a
oznámeným veřejnou vyhláškou dne 7.2.2017 (dále jen „opatření obecné povahy“)
povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3) jedince kormorána velkého stanoveného v
§ 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br>
1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/20
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovick...
veřejná vyhláška
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> Č.j.7149/ENV/17 - 416/630/17 V Praze,dne 10.2.2017
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany
přírody podle § 5b odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Středočeského kraje <.>
<br>
V návaznosti na novelizaci vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,kterou byl v s účinností od 1.4 <.>
<br> 2013 vyřazen kormorán velký ze seznamu zvláště chráněných živočichů,přistoupilo MŽP
k přípravě opatření obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje <.>
Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence
závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br>
Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 14.10.2016 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek
nyní MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 odst.2 správního řádu
proti němu nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyhláška umís...

Načteno

edesky.cz/d/9653943


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz