« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Vydání územního plánu Nučic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh dokumentace územního plánu
POŘIZOVATEL
<br> OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
NUČICE 2,281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
<br> STAROSTA: ING.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> e-mail ounucice@volny.cz
<br>
ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 271101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
ZPRACOVATELÉ:
<br> VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
ING.ARCH.XXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
ZPRACOVATEL VVURÚ
<br>
<br>
<br>
<br> Dr.ING.XXXXX XXXXX
NA DLOUHÉM LÁNU XX,XXX XX PRAHA X
<br> TEL.606 569 963
e-mail eccom@seznam.cz
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 775
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP NUČIC
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROVOJE JEHO HODNOT
B.1.Koncepce rozvoje území 1
B.2.Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 1
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH <,>
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
<br> C.1.Urbanistická koncepce 1
C.2.Vymezení zastavitelných ploch 2
C.3.Vymezení ploch přestavby 2
C.4.Koncepce veřejných prostranství a sídelní zeleně 2
<br> D.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
D.1.Koncepce dopravní infrastruktury 2
D.2.Konkretizace koncepce formování veřejných prostranství 3
D.3.Koncepce občanského vybavení 3
D.4.Koncepce technické infrastruktury 3
<br> E.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,ÚSES,PROSTUPNOST KRAJINY,PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ <,>
OCHRANA PŘED POVODNĚMI,REKREACE,DOBÝVÁN...
Text opatření obecné povahy
1.Textová část územního plánu obsahuje kapitoly
A) Vymezení zastavěného území <.>
B) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot <.>
C) Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sí-
<br> delní zeleně <.>
D) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování <.>
E) Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v je-
<br> jich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření <,>
ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin <.>
<br> F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití <.>
<br> čj.: 141/2017 V Nučicích dne: 30.května 2017
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
<br> tel.241444053,mobil 606638956
<br> Opatření obecné povahy č.1/2017/OOP
l
<br> ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC
***************************************************************
Zastupitelstvo obce Nučice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-
ti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.500/2006 Sb.“),svým usnesením č.2/4/2017
ze dne 29.května 2017
<br> v y d á v á
územn í plán Nuč i c
<br> (dále také jen „územní plán“ či „ÚP“),zhotovený společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,pro-
jektantem Ing.arch.Akad.arch.Petrem Foglarem,autorizovaným architektem ČKA 02667,ve formě
opatření obecné povahy č.1/2017/OOP (dále také jen „opatření obecné povahy“) <.>
Územní plán Nučic stanovuje pro celé území obce Nučice,tj.katastrální území Nučice,základní
koncepci rozvoje území obce,ochrany jeho h...
Text vyhlášky
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
Nučice 2,281 63 Nučice; okres Praha-východ,kraj Středočeský,IČO 00235598; IDS:4hdbzjk
<br> Tel.: 321 697 344; mobil: 606 249 682; e-mail: ounucice@volny.cz; http://www.obec-nucice.cz
<br> čj.: 142/2017 V Nučicích dne: 30.května 2017
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
<br> tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> VE Ø E J N Á VY H L Á Š K A
Obecní úřad Nučice jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu Nučic (dále také jen „ÚP
Nučic“) podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vykonávající územně plánovací činnost
podle § 24 odst.1 stavebního zákona prostřednictvím Ing.XXXXXXXXX XXXXX,výkonného pořizovatele,na
základě smlouvy se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,v souladu s § 25 a § 173 odst.1 zá-
kona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje vydání opatření obecné povahy č.1/2017/OOP,kterým je
<br> ÚZE M N Í PL Á N NUČ I C
Zastupitelstvo obce Nučice schválilo svým usnesením č.2/4/2017 ze dne 29.května 2017 vydání
územního plánu Nučic ve formě opatření obecné povahy č.1/2017/OOP podle § 6 odst.5 písm.c) a § 43
odst.4 stavebního zákona postupem podle § 171 a násl.správního řádu <.>
<br> Opatřením obecné povahy č.1/2017/OOP je územní plán Nučic s odůvodněním,zhotovený společ-
ností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,projektantem Ing.arch.Akad.arch.Petrem Foglarem,autorizo-
vaným architektem ČKA 02667,doplněný odůvodněním pořizovatele,jehož součástí je rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Nučic s vlastním odůvodněním <.>
Územní plán Nučic dnem účinnosti stanovuje pro celé území obce Nučice,tj.katastrální území Nuči-
ce,základní koncepci rozvoje území obce,ochrany jeho hodnot,jeho plošného a prostorového uspořá-
dání,uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území,zastavitelné plo-
chy,plochy pře...

Načteno

edesky.cz/d/9653919

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz