« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Návrh závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu JEKOZ za rok 2022.pdf (406.65 kB)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ JEKOZ
<br> ZA ROK 2022
<br> l.Rozvaha,výkaz zisku a ztrát,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022
<br> 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky,účtová osnova 3.Výsledek hOSpodaření,přijaté dotace & stavy na běžných účtech
<br> 4.Zpráva auditora
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané DSO JEKOZ uplatnit buď pí semně do 1.6.2023 nebo ústně na zasedání Valné hromady Svazku obcí JEKOZ <.>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto: Podle zákona č.250í2000 Sb.je Závěrečný účet Svazku obcí JEKOZ za rok 2022 v plném
<br> znění vyvěšen na elektronické desce Svazku obcí J EKOZ nebo k nahlédnutí na obecních úřadech členských obcí DSO JEKOZ <.>
4. přezkoumání hospodaření DSO JEKOZ za rok 2021.pdf (3.31 MB)
HI.;1|HÍ-=:.<.> y" itím! (.sllt'ř-i'lIZH-ti'wl'ůřll'lt'fl Hmi?
<br> (:) LÍ': Ě:- EJ li“ lit." ]! N 1 H C J 1."*f* Zborovská 11 1511 21 Praha 5
<br> Čj,: oom seoozsacusk SpZn: sz_as4oszfzozza<usx
<br> Stejnopis Č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso SVAZEK OBCÍ - JEKOZ IČ: stsssans za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření DSD Svazek obcí - JEKÚZ za rok 21122 h_vlo zahájeno dne
<br> Zač—„13121322 doručením oznámení o přezkoumávajícím orgánem
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 130121123 ' (14.1 |„2Ú22
<br> zahajeni přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> na základě zákona e.4211112111114 Sb.<.> _ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> E:.255121112 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně obdobi:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> [11.01.21122 - 31.12.2022
<br> Náměstí Smiřických SUB 231 63 Kostelec nad Cen-nými lesy
<br> Be.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Be.Jana.leehová (dne XXXXXXXX)
<br> Be.Marie Milanovíčová (dne 4.1 121122) Bc.Petr Venelovský
<br> MVDr.XXX XXXXX — předseda XXXX XXXX Benešová — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst,1 zákona č.42ílí2ůt14 Sb <.>,č 4 a Š tí zákona č,25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Íill'dboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ívlgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týeová dne X.X.XtXXX pod č.j.Ú9913t1f2t122fKUÉ-K <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.ji 2 zák.č.42Úí2ůů4 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o měním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečnčho účtu podle zákona č.2511í2t1ůtl Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - t'nanční operace,týkající se tvorbý a použití peněžních lbndů <,>
<br> - náklady ...
3. výsledek hospodaření 2022.xlsx (12.58 kB)
List1
Výsledky hospodaření za rok 2022
Příjmy: schválený rozpočet plnění rozpočtu k 31.12.2022
daňové příjmy 0.00 Kč 0.00 Kč
nedaňové příjmy 7,140,710.00 Kč 5,255,121.36 Kč
kapitálové příjmy 0.00 Kč 0.00 Kč
transfery 5,350,000.00 Kč 4,775,351.00 Kč
celkem 12,490,710.00 Kč 10,030,472.36 Kč
<br> daňové příjmy příjmy z daní přijatých od finančních úřadů
nedaňové příjmy služby,nájmy,pronájmy atd
kapitálové příjmy vodovodní systém
transfery přijaté inv.a neinv.transfery
Výdaje:
bežné výdaje 2,190,000.00 Kč 1,686,871.31 Kč
kapitálové výdaje 16,134,140.00 Kč 3,141,232.60 Kč
celkem 18,324,140.00 Kč 4,828,103.91 Kč
běžné výdaje provoz svazku
kapitálové výdaje rekonstrukce a rozšíření vodovodního systému
úhrada úvěrů 0.00 Kč 0.00 Kč
Dluh svazku k 31.12.2022 činí: 0.00 Kč
<br> Příjmy svazku byly naplněny z 80,30%
Výdaje svazku byly vyčerpány ve výši 26,34%
V Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2023
Vypracovala: XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
3. přijaté transfery r 2022.xlsx (11.59 kB)
List1
Přehled přijatých transferů v roce 2022
druh dotace položka UZ
<br>
neinvestiční přijaté transakce od obcí 4121 38,392.00 Kč
<br> investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 1,941,624.00 Kč
dotace SFŽP navýšení vodních zdrojů
<br> investiční transfery přijaté od obcí 4221 2,795,335.00 Kč
investiční příspěvky dle uzavřených smluv
<br>
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
Kostelec nad Č.lesy,dne XX.4.2023
<br>
List2
<br>
List3
3. běžné účty.xlsx (11.51 kB)
List1
Svazek obcí JEKOZ
náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Č.lesy 281 63
okres:Praha-východ
Stavy na běžných účetch k 31.12.2022
ČS fond 8,467,032.45 Kč
ČNB 2,804,100.51 Kč
ČS běžný účet 2,033,814.62 Kč
KB 751,000.00 Kč
Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2023
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
2. účtová osnova.pdf (56.16 kB)
Svazek obcí - JEKOZ,IČO 61883905 KEO4 1.12.1 UC080
<br> Účtový rozvrh včetně všech kombinací,rok 2022
<br> NázevUZ XXX XXX Zj OrgSU AU
XXX XXXX Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0000 Stavby
021 0300 Stavby-nebyt.budovy
021 0400 Stavby-komunikace a veř.osvětl
021 0500 Stavby-jiné inženýrské sítě
021 0600 Stavby
022 0000 Samost.movité věci a soubory movit.věcí
022 0010 Samost.movité věci a soubory m
022 0020 Samost.movité věci a soubory m
022 0030 Samost.movité věci a soubory m
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majet
031 0000 Pozemky
031 0300 Pozemky-zahr <.>,louky,orná
031 0400 Pozemky-zast.plocha
031 0500 Pozemky-ostní poz <.>
042 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný
042 0001 navýšení kapacity Nůčice
042 0001 navýšení kapacity Nůčice343
042 0001 navýšení kapacity Nůčice343 33
042 0002 ATS Sobočice
042 0003 navýšení kapacity vodovodu Krymlov
042 0003 navýšení kapacity vodovodu Krymlov343 2310
042 0004 posílení zás.vodou Želivka
042 0005 navýšení skupinového vodovodu JEKOZ343
042 0006 přivaděč do XXXXX
XXX XXXX Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
081 0300 Oprávky ke stavbám
081 0400 Oprávky ke stavbám
081 0500 Oprávky ke stavbám
081 0600 Oprávky ke stavbám
082 0010 Oprávky k XXX.mov.věcem a soub
XXX XXXX Oprávky k XXX.mov.věcem a soub
XXX XXXX Oprávky k XXX.mov.věcem a soub
XXX XXXX Oprávky k drob.dlouh.hmotnému
112 0010 Materiál na skladě
231 0000 Základní bú ČS2310 2132
231 0000 Základní bú ČS2310 2141
231 0000 Základní bú ČS2310 2329
231 0000 Základní bú ČS2310 5162
231 0000 Základní bú ČS2310 5163
231 0000 Základní bú ČS2310 5164
231 0000 Základní bú ČS2310 5166
231 0000 Základní bú ČS2310 5168
231 0000 Základní bú ČS2310 5169
231 0000 Základní bú ČS2310 5362
231 0000 Základní bú ČS2310 5365
231 0000 Základní bú ČS2310 6121
231 0000 Základní bú ČS2310 6121 33
231 0000 Základní bú ČS2310 6121 2310
231 0000 Základní ...
2. příloha 2022.pdf (80.25 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1 058 376,00 3 000 000,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 1 058 376,00 3 000 000,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky...
2 finanční hospodaření za rok 2022.xlsx (12.04 kB)
List1
Svazek obcí JEKOZ
náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Č.lesy 281 63
okres:Praha-východ
Finanční hospodaření za rok 2022
Příjmy : schválený rozpočet 12,490,710.00 Kč
skutečnost 10,030,472.36 Kč
Příjmy byly nižší o : -2,460,237.64 Kč
Výdaje : schválený rozpočet 18,324,140.00 Kč
skutečnost 4,828,103.91 Kč
Výdaje byly nižší o : -13,496,036.09 Kč
Financování : uhražené splátky dlouh.úvěru 0.00 Kč
<br> Kostelec nad Č.lesy,dne 24.4.2023
Vypracovala : XXXX XXXX Benešová
<br>
ListX
<br>
ListX
1. výsledovka 2022.pdf (68.58 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 537 335,52 0,00 1 408 641,25 0,00
I.Náklady z činnosti 3 537 335,52 0,00 1 408 641,25 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 3 905,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 110 220,20 0,00 630 985,09 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 65 595,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 100,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 200,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 2 700,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 6 655,00 0,00 576 078,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný mat...
1. rozvaha 2022.pdf (88.12 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 88 961 636,07 22 401 804,80 66 559 831,27 61 180 510,75
A.Stálá aktiva 71 508 448,49 22 401 804,80 49 106 643,69 48 716 044,01
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 295 162,10 146 204,10 148 958,00 200 869,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26 982,10 26 982,10 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 268 180,00 119 222,00 148 958,00 200 869,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 71 213 286,39 22 255 600,70 48 957 685,69 48 515 175,01
<br> 1.Pozemky 555 524,00 0,00 555 524,00 555 524,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 60 106 014,69 16 755 621,44 43 350 393,25 45 485 231,57021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 5 590 011,95 5 443 035,10 146 976,85 380 687,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 56 944,16 56 944,16 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 718 601,59 0,00 4 718 601,59 1 907 ...
1. fin 2-12M.pdf (133.48 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí - JEKOZ; IČO 61883905; náměstí Smiřických 53,Kostelec nad Černými lesy,281 63
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 0,00 38 392,00 38 392,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4213 0,00 1 941 624,00 1 941 624,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100,00
<br> 4216 3 000 000,00 0,00 0,00Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00
<br> 4221 2 350 000,00 2 795 335,00 2 795 335,00Investiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 5 350 000,00Bez paragrafu 4 775 351,00 4 775 351,00 100,00XXXX
<br> 2310 2111 0,00 36 844,50 36 844,50Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 100,00
<br> 2310 2132 7 140 210,00 5 217 990,32 5 217 990,32Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejichčástí 100,00
<br> 2310 2141 500,00 286,54 286,54Příjem z úroků 100,00
<br> 7 140 710,00Pitná voda 5 255 121,36 5 255 121,36 100,002310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 5 411 434,45Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 5 411 434,45 0,006330 XXXX
<br> 153,9510 030 472,3612 490 710,00Celkem 15 441 906,81
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2310 5137 50 000,00 0,00 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00
<br> 2310 5139 6 000,00 0,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00
<br> 2310 5161 2 000,00 0,00 0,00Poštovní služby 0,00
<br> 2310 5162 0,00 1 721,00 1 721...

Načteno

edesky.cz/d/9607153

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz