« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Záměr obce pronajmout dále uvedené nemovité věci v k.ú. a obci Plužná, okres Mladá Boleslav, ve vlastnictví obce Plužná, a to pozemky: p.č. 173/2 (orná půda) o výměře 4044 m2, p.č. 398/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 805 m2.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - GP-323-8-2024.pdf
400 7111
<br> Me—
<br> 73/3 '156'
<br> Na 29
<br> Číslo bodu
<br> 167—3209 167—3235 167—3241 167-3244 l 2 3
<br> SEZNAM SOUŘADNIC (S—JTSK)
<br> !
<br> 709637.709631.<.> 73
<br> 709627
<br> 709625.709629.709626.709643 <.>
<br> 59 85
<br> 91 95 62 58
<br> 1003468.1003493.1003581 <.>
<br> 1003563 1003556 1003555
<br> Souřadnice pro zápis do KN
<br> 80 84 92
<br>.81.49.49 1003560 <.>
<br> 56
<br> Kód kvality
<br> wmoooomoooo
<br> Poznámka
<br> kolík
<br> kolík
<br> kolík
<br> kolík
<br> kolík
<br> kolík
<br> železný sloupek
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A novÉHo STAVU UDAJÚ KATASTRU NEMOVlTOSTÍ
<br> Dosavadnístav
<br> Novýstav
<br> Označem
<br> Vyměra parcely Druh pozemku Označení pozemku pozemku
<br> výměra parcely Druh pozemku
<br> Typ slsvby Zpus <.>
<br> urtanl' Dll prechazi : pozsmku
<br> Poravnlnl “ s.:-vam "ld-neo rivnlnh muhů
<br> islo listu Vyměra dílu 0er aten <.>
<br> ha 5 m2 pusou vyuZill parc.ČMN" ha % m: Způsob využill Zpusob využlll VÝMŠF "::lťšštb'oÉšššxgz vlaslniclvl ha 5 mz dIIu _145 LFO:20 orm'r.m/r Š,? 336 cm'/».0 „5 7000159 „% m/z Pro šll mfp.0 m WW 240 ili = = ? a f.398/1 MW MW- 398/7 Š! 156 Jinny.(? „998/9 galaf Mrl- 0 dra/r WM ; Ear
<br> 980
<br> 80
<br> _------.<.> -.<.> ---_-------_--.-.--—_.<.> -----.--
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového s_tavu
<br> Parcelní čislo podle Kód Výměra BPEJ Parcelní číslo podle Kód Výměra nžpšífu - — na dilu katastru zíednodušené - nekŠ'ŠČl'l'Š'sn zlegůgggžšné “BPEJ ha 3 m1 parcely ne'-“WMS" "me"“ BPEJ ha 3 m' parcely
<br> 3 70 00
<br> m/r & 45 02
<br> Šíša? gagrg
<br> Hilar
<br> & 7: 02
<br> Šlo ;ll
<br> 795/2
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdal CM,ramku.a framu
<br> __ Stejnopll avčill úřadu! oprávnlný umimiřlcký lnřmj'r:
<br> Jméno.plljmcrí:
<br> Íhgf faye/ Šíře
<br> Gcomelricllý plán Na úředně uprávnčný zeměměřický lnžcnýr: ITI
<br> anu,přijmu-li:
<br> Ing/.Pavel (Š'/dc
<br> Čislo položky seznamu ednč oprávněných zeměměřických inženy' ÍÍJÍF ?? €
<br> Malware“ WFS/M95...
Záměr pronájmu pozemku
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
<br>
<br>
Obec Plužná v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br>
zveřejňuje svůj záměr
<br> pronajmout dále uvedené nemovité věci v k.ú.a obci Plužná,okres XXXXX XXXXXXXX,ve vlastnictví obce Plužná <,>
a to pozemky:
<br> • p.č.173/2 (orná půda) o výměře 4044 m2 <,>
<br> • p.č.398/9 (ostatní plocha,jiná plocha) o výměře 805 m2 <,>
<br> vytvořené Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku č.323-
8/2024,vyhotoveným Ing.Pavlem Šulcem,dne 6.3.2024 <.>
<br> K výše uvedenému záměru se lze vyjádřit do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek či nerozhodnout o pronájmu předmětných
pozemků <.>
<br> Geometrický plán č.323-8/2024 je přílohou tohoto záměru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………………………
XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Plužná
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ Plužná dne: 7.5.2024
<br> Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce <.>
<br>
Sejmuto z úřední desky dne: 23.5.2024
<br>
OBEC PLUŽNÁ
<br> se sídlem: Obecní úřad Plužná,Plužná 54,294 23 Čistá,IČ: 00509019
tel.: 724 186 488,e-mail: obec.pluzna@seznam.cz,http://www.pluzna.cz,ID datové schránky: k2camp8
<br>
<br>
<br> ČJ: OUP-145-1/2024 V Plužné: 7.5.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2024-05-07T13:29:38+0200
XXXXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/9603828

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz