« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Schválený rozpočet MČ na rok 2017, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet MČ na rok 2017, formát    

Statutární město Brno,MČ Brno-lvanovice,Mácova 3,621 00 Brno
<br> Schválený rozpočet MČ Brno—Ivanovice na rok 2017
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> par.pol.popis návrh v tis.___________________ 4.1.12.NŠÍÚYŠŠ'ĚĚČPÍJPĚUŠÍÉ.tf?!3.5.f?D/.<.> ZĚĚB-.--------- --.-.<.> ____-.7_5.0_ _______ 5.3.39.___---f1.1_?>.7.N?EDY€$É[©UL9ĚU?FÉ.t!?.f3?.f?.fx9<?.9_t29í.„.-.<.>.<.> -.-.<.>.<.> --.5.<.> 2_7.5_ 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 168 Celkem přijaté transfery 6 193 ___.--1331 Equaterzepěý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5.5.<.>.--.<.> Í_3_f1.33 EQPJĚÍĚIĚZŘ9.Ž.Í.Y?F.Í.YŠČ€ĚlÚÉÚ9.RÍQŠĚÉ?H$ĚYÍ _______________ 39 -.<.>.<.> -13452 Equatser.z_-qP.v.t9.vafšikai-ewa-„-.--.<.> -.--.<.>.- -._____________8.1361 Správní poplatky 150 Celkem daňové příjmy 243 _____ 191.9.___---_2_1.<.> 3.1_ ĚĚÍle-ř.P.f9fJ?JPll4.QPĚŠTKÚ--„.<.> --.<.> _.-.<.> -.__ _-._.________1_6_ :.<.>.<.>.<.> 216.9.<.>.<.>.<.>.2.2.12.???.Kšní.?!?!PXBĚUatÉ 99391911.<.> SHPJŠKĚQ __________________ 5.0._______ ii.—39.9.__.<.>.__2_1._1.1.EĚÍlCTJY.-?-E>9$l<xt9v?_f3í69.212?.%-Yý.f9l?'.<.ů-.___-.________.<.> __1_í19._______ 339.9.-.-.___2.33.2.1.ÉĚÍJLĚŠĚŠPŠÍIIYŠFIÍŘUĚ96%.-.<.>.<.> ---.<.>.-.--.<.>.--.- -.--.--.-.-.5.0.<.>.<.>.<.>.<.> 3.412.-.<.>.__?.1.<.> 3.2.ĚĚÍlUÉY.š.P!9fJ?JPlL!.Q?Ě?ĚP.Í9Ú.UĚFH9Y_ÍĚ9.SĚJ----.---.<.>.<.> ----_2.0._______ 5.111.--.<.> _.<.> 2.1_.1-1.RČÚNYE.P.Q$MĚQYÉUÍŠ'HŽŠŘ.€-YÝFQŘĚ<Ě„-.<.>.<.> -.----.--.<.> _2_0.<.>.<.>.<.>.<.> 5.111 _.<.> __-.2.1.Š3.2.ÉĚÍJLÉÚYEPIQÚŠÉÚH.Q?Ě?ĚP.Í.C.ÚDĚÚ?9YJĚ9.S£Í----.-.<.>.<.>.<.>.-.--_.<.> 5_ _______ 51.77.______.2.1_.3.33 Rňílmy_ě.9.f9f3.ájmltm?l/KýmX??J---.-_.„_-._.______.___.___.1_ _______ 6.111 „.<.>.-.2232.<.> SÉPJÉŠPÍ.PJĚÍŘYBĚUŠÍÉQQJJPXQĚI?.Q?J?.'$ĚÚ__„.<.>.--.-.<.>.__1_0_ 6310 2141 Příjmy z úroků 1 Celkem nedaňové příjmy 314 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 750
<br> Úřad městské části města Brna,; Brno-Nanovice
<br>,_ „„/„ _ „( (gi/LčÍá/Q/ kar/ffi
<br> Mácova 3.621 00 Brno
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-Ivanovice,Mácova 3,621 00 Brno
<br> Schválený rozpočet MČ Brno-Ivanovice na rok 2017
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> is návrh v tis.Filatxšfamšzěm?.f19š'._v__rz£a_covním Ostatni osobni výdaje quinn<ž_9_qJ_-D_a_š9_q_z_ap_-a s.na st- l-zam.Pov_ir_1_r1<ž_9_qi_-D_ea_vsffejnéšftraygtní.quižtžoi___ Nákup materialu
<br> Pohonné hm_oty_a_n]a_z_i_va XXX a latků S
<br> XX em Platy.g_famžěmaflegxRtěgqynímmrněti; _______ Ostatni oso_b_ní výdaje quionápgt9339354399._rzíteam_a__%t_._p_9l_z_am_-_ Povinné poj.na veřejné z_d_r_avotní pojistŠnL Qenfaarzápemýlesy _______________________________ Náku _DDHM N_ákup materiálu ______ Pohonné hmoty a maziva
<br> u ostatn ch služeb
<br> omun einvestičnígfižpšyrxšřjšen ' écné da
<br> ans
<br> ac
<br> ákup materialu akup ostatních služeb ohoštěni
<br> é da _____________________________________
<br> áku materiálu a u
<br> n aku materiálu au ov ní v n n nves
<br> U 08 02 omu n
<br> __ 3745 _ 5132 Ochranné_pomůcky _______ __________ ______________3 ____________ 5137 Drobný hmotný dlouhodgbý_[r_1_a_j_et_e_l_<__________ 15 __ 5139 Nákup materiálu _ __ _____________________ 10 ____________ 5156 Poh_or_1_n_e_hmoty a maziv_a____ _________ _ 10 5169 Nákup ostatnich služeb 7
<br> M5171" "o'p'ršvý—á'ů'ďřžó'xíění """""""""""""""""""""""""""""""" 50“ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 65
<br> ___ 6112 5023 OdIPĚÚXĚ'ĚUŠtšaĚĚHÉÍÉĚIĚÉŽ/9.________________ 980.______Š3_Q_3_1_ FBE/10299923ž?££€P.—É.F2ĚÍ_S_P;UŠEĚ—RQLĚŠPI ______________ 1 3.31 5032 Povinné poj.na veřejně zdravotní pojištění 89
<br> 6112 Žastupitelstva obcí 1 212
<br> 6171 5011 P_|_aty zaměstnanců v_pracovnímnpoměru 2 376 ______________ _ 5021 Ostatni_osobni výdaje ____ ____________ _______ ____]_0_ __________ __ 5031 Povinné poj.na sg_c._z_a_b_._a přisp.n_a st.polzanl._ 594 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotni pojiš_t_ě_ní _________________ 2_ 14
<br> ____________ __ 5038 Povinné p_o_j_istné_na_ů_r_a_žové pojištění _ 1—2 5136 Knihy,učební pomůcky a_tisk __________ ______________9_
<br> „______?_1?_7_ mtm-bm_9t_f3_ý_£t'9_lab_q<39_k3_ý_majetek ____________ 100 ________ 5139 Nákup materiálu _________ _ 35 _ __ 515_1 Studená qu_a________________________________________ ____________]_5
<br> _________ __ 5153 Plyn _ ___ _________ _ 70 __ 515_4 Elektrická energie ___________________________________________ g_o ____________________ 5161 Služby pošt 25 _______ 5162 Služby !?!?ĚQTHÚÍĚŠÉĚÉIŽQÍQĚQÉÚHÚÍĚŠQÍ„„__„ ___- „-----27._ ______ 5163 Služby peněžních ústavů _________________ 2_5_
<br> _Í ________ 5167 Služby š_l591sní_?__v_z_qžl_á_vé_r1í_ ____________________ __ 1'5 _ ' ___ 5169 Nákup ostatních služeb ______________ " ______ 19_O_ _ 5171 Opravy a_udržováni ____________ 10 ________ 5173 Cestovné _____ __________ ______________1_ 5175 Pohoštění 5
<br> " 5191 Zaplacen-ě- sankce """"""" 1 6171 Cinnost místní správy 3 814
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 6310 Obecné příjmy a výdaje szin.operací ?
<br> 6330 5347 Převody mezi statutárměsty a jejich MC 30 6330 Převody vlastním fondům v...

Načteno

edesky.cz/d/959929


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz