« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Vyhláška č. 21/2017, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 21/2017, formát    

© STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO.; \ a | N | o ' PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.24 0017,kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.13/2015 o místních poplatcích,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2016 a č.4/2017 datum nabytí účinnosti: 1.1.2018 MngiStrú! mesto an.DnminiluinSl-„ó nzfnn.|.601 (37 BRNO funí: 1'»i'n'>\'Ol|„|:1(HEH) 5-13 |7| | | |.ť-mnil: inllmnuoogi hrnucz.wu\\-.lm'1u.y.z STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2% /2017,kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.13/2015 o místních poplatcích,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2016 a č.4/2017 Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém 27/34.zasedání konaném dne 12.12.201 ? na základě š“ 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.11) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 obecně závazná vyhláška statutárního města.Brna č.13/2015 O místních poplatcích,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2016 a č.4/2017 se mění takto: 1.V čl.6 odst.1 vyhlášky se za slovy „která má vliv na jeho výši“ doplňují Slova „nebo na osvobození od poplatku“.2.V čl.11 vyhlášky se doplňuje odst.4,který zní: „(4) Nárok na osvobození od poplatku,je poplatník povinen prokázat ubytovateli (plátci poplatku) při zahájení ubytování.“ 3.V čl.20 odst.1 vyhlášky se na konci doplňuje věta „Ve stejném termínu poplatník doloží doklady,prokazující nárok na osvobození od poplatku.“ 4.V čl.24 odst.1 vyhlášky se za větou první doplňuje věta „Ve stejném termínu poplatník doloží doklady,prokazující nárok na osvobození od poplatku.“ S.Oddíl Vll vyhlášky se nahrazuje novým zněním: „ODDÍL VII POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZ'DUFS MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH CASTI MESTA BRNA Článek 26 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatku podléhají fyzické a právnické osoby,jimž bylo vydáno povolení k vjezdu S motorovým vozidlem do vybraných částí města Brna.Danun"Hěiišý'ti—iiěíimostf * _ „,_„„ “'"— Strana 2 (celkem 8) S'T,f-\T11TÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNÉ ZAV/11215173.“t./MillfAlŠlŠ/k č.24 3017,kterou Sc meni Obecně závazná V_\-'llltlŠl\'tl statutárního města Brna č,13 2015 O místních poplatcích.ve zneni Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2016 a č.412017 (2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do šesti částí města Bina,do kterýchje jinak vjezd zakázán nebo omezen příslušnou dopravní značkou.Jednotlivé části města Bmajsou vymezeny v příloze č.8 této vyhlášky.(3) Vjezd do každé z vymezených částí města.Brna podléhá samostatnému zpoplatnění.Článek 27 Sazby poplatku ( 1) Základní sazba poplatku: a) jedno motorové vozidlo do 7,5 t největší technicky přípustné hmotnosti do jedné vybrané části města Brna 20; Kč za každý započatý den b) jedno motorové vozidlo nad 7,5 t největší technicky přípustné hmotnosti do jedné vybrané části města Brna 200,— Kč za každý započatý den (2) DO 31 dnů je poplatek pro vozidla do 7,5 t násobkem základni sazby.Nad 31.den je stanoven pro tato vozidla paušální poplatek.Vozidlo o největší Vozidlo o největší Časové období technicky přípustné technicky přípustné.hmotnosti do 3,5 t hmotnosti nad 3,5 do 7,5 t lrok/lčást 5 000,- Kč 7 300,- Kč % roku/lčást 4 000; Kč 5 400,— Kč V2 roku/lčást 3 000,— Kč 3 600,- Kč % roku/lčást 1 500,- Kč 1 800,— Kč (3) Za vydání povolení vjezdu pro vozidla subjektů,uvedených v příl.č.7 písm.A) je stanoven jednorázový poplatek 100,- Kč za rok (12 měsíců od data vydání) pro jedno vozidlo do všech částí města Brna.Článek 28 Osvobození (1) Poplatek neplatí: a) fyzické osoby,které mají trvalý pobyt nebo jsou vlastníky nemovitostí ve vybrané části města Brna,osoby jim blízkéi),manželé těchto osob a jejich děti,b) fyzické osoby,které jsou držiteli průkazu ZTP ajejich průvodci c) fyzické a právnické osoby,které ve vybrané části města Brna užívají nemovitosti ke svému podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti.(2) Od poplatku jsou osvobozeny právnické a fyzické osoby uvedené v příloze č.7 písm.13) této vyhlášky.(3) Od poplatku je osvobozeno vydání povolení pro vjezd do vybraných částí města.Brna vozidlem poháněným elektrickou energií O největší technicky přípustné hmotnosti do 3,5 t.(4) Nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku musí být doložen současně S podáním žádosti o povolení k vjezdu do vybraných částí města Brna.Datum nabytí účinnosti: |.1.2018 Strana 3 (celkem 8) STi-\TU'l'ÁRNl MĚSTO BRNO OBECNÉ EAVÁZNA VYHLÁŠKA tíž/lí 21117 <.>,kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna C.1312015timístních poplatcích.ve znění obecně závazné \-'_\'11|aš|

Načteno

edesky.cz/d/959022

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz