« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - referent investiční výstavby ÚMČ Brno - Černovice, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent investiční výstavby ÚMČ Brno - Černovice, formát    

$%?
<br> Statutární město Brno,Úřad městské části Brno-Černovice Bolzanova 1,Brno 618 00
<br> Oznámení
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka.Taj emnik Úřadu městské části Brno-Černovice vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo:
<br> Referent investiční výstavby
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Černovice,Bolzanova 1,Brno 618 00 Pracovní úvazek: Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Platové podmínky: 9.platová třída,v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník
<br> práce v platném znění a nařízením vlády (3564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Termín nástupu: od 1.3- 2018,popřípadě po dohodě
<br> Charakterigika pracovní pozice:
<br> Zajišťování investiční přípravy (studie,projekty,položkové rozpočty atd.) na plánované akce včetně výběrových řízení pro výběr dodavatelů,prověřování a zajišťování úplnosti a správnosti projektové dokumentace,příprava podkladů pro uzavírání smluv o dílo,dozorování průběhu investičních a obdobných akcí až do j ejich dokončení,tedy výkon technického dozoru stavebníka včetně přebírání prací,zajišťování odstranění nedostatků,kontrola čerpání finančních prostředků <.>
<br> Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
<br> o střední průmyslová škola stavební nebo vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo bakalářský studijní program) stavebního směru <,>
<br> orientace v oblasti stavebního řízení,orientace v procesu zadávání veřejných zakázek,celoživotní vzdělávání <,>
<br> schopnost jednat s lidmi,samostatnost,zodpovědnost,koncepční myšlení <,>
<br> dobrá znalost práce na PC (Word,Excel.<.>.),ceníky RTS apod.<,>
<br> ' znalost a zkušenost práce s projektovou dokumentaci <.>
<br> Dále H'hodou: - praxe ve veřejné správě vítána,nejlépe v oblasti investic,<.> zkušenosti v oblasti podávání žádostí o dotace,' zkušenosti v oblasti organizace administrace výběrových řízení na dodavatele <.>
<br> Přednoadv pro vznik pracovního poměru dle 8 4 zákona
<br> Úředm'kem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem & má v CR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností <.>
<br> _.Ú',<,> „&&/i
<br> Náležitosti přihlášg 1) Přihláška musí obsahovat dle 5 7,odst.4 zákona:
<br> a) jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> b) datum a místo narození <,>
<br> c) státní příslušnost <,>
<br> d) místo trvalého pobytu <,>
<br> e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,í) datum a podpis uchazeče <.>
<br> 2) K přihlášce se připojí následující doklady dle 5 6,odst.4 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících ÚSC:
<br> a) životoPis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností <,>
<br> b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,11 cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem <,>
<br> c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> 3) Přihláška musí dále navíc obsahovat prohlášení uchazeče o XXX,že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů <.>
<br> Lhůta,místo a způsob podávání přihlášek
<br> Uchazeč podá na podatelně úřadu,popřípadě poštou na níže uvedenou adresu písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v uzavřené obálce označené: Neotevírat „výběrové řízení — referent investiční výstavby“ <.>
<br> Lhůta pro podání přihlášky se stanovuje do 15.1.2018 <.>
<br> Přihlášku musí uchazeč podat se všemi výše popsanými náležitostmi a přílohami,jinak není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu <.>
<br> Bližší informace o druhu práce poskytne: Ing.XXX XXXXXXXX Tel: XXX XXX XXX e-mail : olsakova.lea©cernovice.brno.ez
<br> Písemné přihlášky zasílejte na adresu: ÚMČ Brno-Černovice Personální oddělení Bolzanova 1 Brno 618 00
<br> VBrně dne 13.12.2017 &&
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX tajemník úřadu Oznámení vyvěšeno dne: XX.XX.XXXX
<br> URAD MESTSKEĚŠŘSH MĚSTĚ: BRNA BRNO- CERNOWCE 618 00 Brno,Bolzanova *? Odbor finanční a vnitřních věcí

Načteno

edesky.cz/d/954643

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz